พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏยะลา

โดย chiwatthanai_t

28 ก.ย. 2565

23 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


วันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา โดยติดตามประเด็นการผลิตและพัฒนาครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่าง ๆ พร้อมด้วยโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สายครุศาสตร์นอกเวลาเรียน Extra Time โดยใช้หอพักเป็นฐาน มีการวิจัยรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะครูนักพัฒนา อาทิ จิตวิญญาณความเป็นครู และที่สำคัญคือ ทักษะทางสังคมพหุวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21


นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่สอง ตามสาขาวิชาเอก ให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีอาชีพมีงานทำในอนาคต ในส่วนคณะอื่น ๆ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงาน ที่มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษา


และในบ่ายวันเดียวกัน ได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่มุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตให้นักศึกษากลายเป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์