พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง   วันนี้ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 312 ถุง มอบแก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพลลภาพ โดยจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล ใน 8 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 316 ครัวเรือน   ในตอนบ่าย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์ การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมวิศวกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 418 ถุง มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย โอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแส ทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎร และเจ้าหน้าที่ทราบ และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎร ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอสิเการวม 9 ครอบครัว โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลลภาพ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

2 ชม. ที่ผ่านมา

63 view

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ   วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 19 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ที่เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2538 ปัจจุบันประสบผลสำเร็จดี เด็กมีสุขภาพอนามัยดี อ่านออกเขียนได้ และสอบเลื่อนชั้นได้ตามเกณฑ์   เมื่อปี 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งแรกของโรงเรียน ตชด. และปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับประเทศ ส่งผลให้นักเรียนทั้ง 71 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ มีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ในระดับดี ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโรงเรียน รอบรู้ สุขภาพ ทันตกรรม และโภชนาการ อาทิ การจัดเสียงตามสาย เพิ่มความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจทั้งด้านวิชาการ และสุขอนามัย , กิจกรรมการกระโดด เพื่อแก้ปัญหาเด็กมีภาวะเตี้ย   โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกลุ่มเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งพัฒนาเทคนิคการสอนของครู จัดสอนเสริมและจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียน เช่น ภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธง และจิตอาสา พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญจากกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนพี่ในกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง สนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเป็นประจำทุกปี   ด้านกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานอำเภอกันทรลักษ์ และศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนพันธุ์พืชผัก เพาะปลูกในโรงเรียน และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุนงานด้านปศุสัตว์ การประมง และให้ความรู้เรื่องปรับปรุงบำรุงดิน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพียงพอบริโภค ได้รับรางวัลต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ เมื่อปี 2561   ส่วนกิจกรรมขยายผลสู่ชุมชน มีศูนย์บริการความรู้เรื่องหม่อนไหม เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า ปัจจุบันสามารถชำต้นหม่อน แจกให้คนในชุมชนนำไปปลูก ส่วนนักเรียน เริ่มทอผ้าไหมเองได้แล้ว   โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพช่องปาก แก่นักเรียน และผู้เจ็บป่วย   จากนั้น ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ ต่างจากโรงเรียน ตชด.อื่น ๆ คือ จะส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ เพื่อเรียนรู้เรื่องความพอเพียง ตักแต่พออิ่ม และรู้จักการเข้าสังคม  

2 ชม. ที่ผ่านมา

66 view

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษถวายเป็นพระกุศลแด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษถวายเป็นพระกุศลแด่ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษแก่บุคลากร โดยพระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร หัวหน้ากองงานพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้แสดงปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ "ศิลปะการดำเนินชีวิต ในมิติแห่งความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม" เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และดำเนินตามแนวพระดำริฯ ในการจัดแสดงธรรมบรรยายแก่บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามพระปณิธานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกทั้งเพื่อนำความรู้ ความสามารถมาช่วยเหลือประชาชนที่มีความทุกข์ยาก เดือดร้อน ตลอดจนนำหลักธรรมคำสอนมาบริหารจิตใจของตนเองและครอบครัวให้เข้มแข็ง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ

เมื่อวานนี้

266 view

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี   วันนี้เวลา 9 นาฬิกา 22 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษา ตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหัสวรรษที่ 2   สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากแต่เดิมบุตรหลานต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 4 กิโลเมตร และเส้นทางการคมนาคมยากลำบาก โดยเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี 2525 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิชาการ ควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาทัองถิ่น และการเสริมสร้างความรู้ด้านงานวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น การขับร้องสรภัญญะ การทอเสื่อกก และการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจสามารถปฏิบัติได้จริง และนำไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต    ในด้านวิชาการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การใช้โปรแกรม Scratch ซึ่งเป็นการเรียน การคิดเชิงคำนวน โดยบูรณาการความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ช่วยให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีครูจากโรงเรียนบ้านศรีแก้วมาช่วยให้คำแนะนำ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยังเข้าไปช่วยในด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย การแจกลูกสะกดคำโดยวิธิโค้ดดิ้ง ที่นำการใช้คำสั่งพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักเรียนรู้จักคำศัพท์เพิ่มมากขึ้น เรียนรู้การแก้ปัญหา ทำงานเป็นทีม และเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน ได้จัดตั้งกองทุนฝึกอาชีพขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพประดิษฐ์งานฝีมือต่างๆ ออกจำหน่าย และเมื่อเรียนจบสามารถสมัครเข้ากลุ่มอาชีพของหมู่บ้านได้   ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ไปออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปแก่ประชาชนและนักเรียน รวม 147 คน ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมกันนี้มีผู้ป่วยนำเฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 3 ราย ซึ่งป่วยด้วยโรคปลายประสาทอักเสบ ขาอ่อนแรง ,หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด และจอประสาทตาอักเสบ ส่วนหน่วยทันตกรรมพระราชทานโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีประชาชนและนักเรียนมารับบริการ รวม 98 คน ส่วนใหญ่เข้ารับบริการอุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ถอนฟันและผ่าฟันคุด   โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงลำผญา และโปงลาง จากวงโปงลางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยลูกหิน ศิลปินอีสาน จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1001 ซึ่งมีนางฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ และศิลปินชื่อดังในท้องถิ่น มาช่วยฝึกสอนการแสดง   ต่อมาเวลา 14 นาฬิกา 39 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านดงนา ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านดงนา เป็นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 อยู่ริมแม่น้ำโขง การเดินทางค่อนข้างลำบาก มี 2 ทางคือ ทางเรือ จากบ้านปากลา นั่งเรือทวนน้ำขึ้นไป ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง  และทางรถ  ก่อนเข้าหมู่บ้านเป็นทางลูกรัง ขึ้นเขา ใช้เวลาเดินทางนานหลายชั่วโมง ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในปี 2535 โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเข้าโครงการตามพระราชดำริ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6   ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เปิดสอนชั้นก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อแรกตั้งมีนักเรียน 18 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 65 คน เป็นเด็กจากบ้านดงนาทุกคน ตื่นเช้า เดินเท้าไปโรงเรียน เย็นเลิกเรียนกลับบ้านไปอยู่กับผู้ปกครอง ทำให้เกิดความอบอุ่น ไม่ต้องจากผู้ปกครองไปเรียนหนังสือไกลๆ   ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา มีพระราชปฏิสันถารถึงผลการเรียน ปัญหาอุปสรรค และความสนใจศึกษาต่อของนักเรียน พระราชทานกำลังใจให้ทุกคนตั้งใจเรียน จะได้มีความรู้ มีทางเลือกในการศึกษา   ทอดพระเนตรกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง มีกิจกรรมที่พี่ๆโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทำร่วมกับน้อง เช่น กิจกรรมภาษาพาเพลิน น้องๆจะพาพี่เดินชมโรงเรียน เยี่ยมบ้าน ระหว่างทางพี่จะสอนภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนไปพร้อมๆกัน , พี่สอนน้องทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ , แนะแนวข้อสอบ ทรงขอบใจที่ทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ยังขาดโอกาสอยู่ ขอให้ทำโครงการนี้ต่อไป/ ส่วนการส่งเสริมอาชีพ มีเจ้าหน้าที่ กศน. สอนทำของที่ระลึกจากฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งมีมากในพื้นที่ มีพระราชดำริให้ร้านภูฟ้า เข้าไปช่วยพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ นำผ้าที่ทอจากฝ้ายอินทรีย์ ออกแบบตัดเย็บเป็นเสื้อ กางเกง ถุงผ้า ส่งจำหน่ายแบบครบวงจรเพื่อสร้างรายให้กับคนในชุมชน   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ดีขึ้น แต่ยังต้องปรับปรุงในบางวิชา เนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน และประสบปัญหา ครูผู้สอนย้ายบ่อย รักษาการครูใหญ่ที่เคยเป็นศิษย์เก่า เข้าใจบริบทของท้องถิ่น ว่าเป็นชุมชนห่างไกล คิดหาทางแก้ไขด้วยการให้ศิษย์เก่า เป็นครูช่วยสอน ช่วยดูแลนักเรียน และหาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียน พยายามสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สามัคคีกัน และผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   ที่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันนี้ มีสาธิตการเรียนการสอนวิชาสอนคอมพิวเตอร์ เรื่องการสืบค้นข้อมูล และการใช้โปรแกรมวาดรูป ฝึกสร้างจินตนาการ เรียนรู้เรื่องรูปทรงและแม่สีต่างๆ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจศึกษา และทอดลองทำโปรแกรมอย่างสนุกสนาน   ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ได้ทอดพระเนตรสภาพหมู่บ้านดงนา ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกฝ้าย และถั่ว และได้ทอดพระเนตร จุดจอดเรือ บ้านดงนา เดิมเคยเป็นท่าน้ำที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเรือยนต์ ล่องแม่น้ำโขง จากตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มาขึ้นยัง จุดจอดเรือ บ้านดงนา เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงนา เมื่อปี 2535 ปัจจุบันน้ำเซาะตลิ่งพัง ชาวบ้านต้องเบี่ยงเส้นทางเพื่อลงไปยังท่าจอดเรือ  

เมื่อวานนี้

338 view

ผู้ว่าฯสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร

ผู้ว่าฯสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ วัดถ้ำขาม จ.สกลนคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชาเทสกเจดีย์ วัดถ้ำขาม จังหวัดสกลนคร     วันนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญพวงดอกไม้พระราชทาน นำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทสกเจดีย์ อนุสรณ์สถาน ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ณ วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร      ซึ่งเมื่อครั้งที่หลวงปู่เทสก์ยังมีชีวิตอยู่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงสนทนาธรรมด้วยเป็นประจำ เมื่อหลวงปู่เทสก์มรณภาพไปแล้ว จึงพระราชทานพวงดอกไม้สด ไปถวายเป็นพุทธบูชาที่เทสกเจดีย์เป็นประจำทุกเดือน ด้วยทรงศรัทธาในวัตรปฏิบัติที่งดงาม ของหลวงปู่เทสก์

28 ก.ย. 2563

455 view

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองน้ำขุ่น

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองน้ำขุ่น

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธาน ในพิธีบวงสรวงการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหาร วัดหนองน้ำขุ่น จังหวัดระยอง     วันนี้เวลา 15 นาฬิกา 13 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวง การบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร ณ วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง     ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง สักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผม แล้วทรงพระดำเนินไปยังพระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานวิหาร พระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ     จากนั้น ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมเครื่องมือช่างสำหรับลงรักปิดทององค์พระประธาน และงานเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร แล้วทรงปิดทองยอดโลกุตระ เป็นปฐมฤกษ์ที่ผนังจิตรกรรม และประทานเครื่องมือช่าง แก่นายช่างไปดำเนินการลอกผิวทององค์พระประธานเป็นปฐมฤกษ์     วัดหนองน้ำขุ่น เป็นวัดในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในปี 2533 ได้เสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน พร้อมประทานทุนทรัพย์ เพื่อจัดสร้างวิหารจตุรมุข ต่อมามีพระดำริให้ ดำเนินการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในวิหารขึ้น เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สนองพระคุณแด่บุพการี     โดยโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และกลุ่มศิลปินดำเนินการออกแบบ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับนายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม ดำเนินงานตามพระดำริ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำวัดแห่งนี้     โอกาสนี้ ทอดพระเนตร ความคืบหน้าการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ปัจจุบันมุขด้านที่ประดิษฐานพระพุทธโสมาภรณ์บวรคุณ พระประธาน แล้วเสร็จสมบูรณ์ พื้นภาพเป็นสีแดง หมายถึง สรวงสวรรค์ การชุมนุมของเหล่าเทวดา ที่สรรเสริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงชนะมาร แล้วตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเหล่าสรรพสัตว์ได้ปฏิบัติตาม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ ภาพเน้นสีทองตัดเส้นรายละเอียด มีเอกลักษณ์โดดเด่น และบริเวณพื้นที่ห้องโถงตรงกลางวิหาร มีลักษณะภาพจิตรกรรมแบบไทยประเพณี มีเรื่องราวของสวรรค์ชั้นที่ 1 ชื่อ "จตุมหาราชิกา เทวภูมิ" มีท้าวปกครองสวรรค์ รวม 4 องค์ คอยปกป้องคุ้มครอง ผู้อยู่ใต้ร่มพุทธศาสนา ประกอบด้วย ท้าวธตรฐเทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันออก ท้าววิรูปักษ์ เทวบดี ประทับอยู่ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬหก เทวบดี ประทับอยู่ทิศใต้ และท้าวเวสสุวัณ เทวบดี ประทับอยู่ทิศเหนือ     ทั้งนี้ การดำเนินงาน ยังเหลือการวาดภาพบนผนังอีก 3 ด้าน ซึ่งจะเน้นเรื่องราวพุทธประวัติของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพุทธบิดา ,พุทธมารดา ,พระประยูรญาติ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564 ส่วนการบูรณะลงรักปิดทอง องค์พระประธาน และพระอัครสาวก ทั้ง 2 พระองค์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้     วัดหนองน้ำขุ่น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2531 ปัจจุบัน มีพระมหาสุรชัย วราสโภ เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 10 รูป

28 ก.ย. 2563

275 view

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.อุบลราชธานี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ จ.อุบลราชธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุบลราชธานี      วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนบ้านโหง่นขาม หมู่ 4 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 57 คน ครูและบุคลากร รวม 8 คน เป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษอยู่ในท้องที่ทุรกันดารมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี และเข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2536 ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสุขภาพอนามัยและการศึกษาดีขึ้นตามลำดับ      โดยปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยเอ็นทีและโอเน็ต เพิ่มสูงขึ้นทุกรายวิชาในระดับโรงเรียน และโรงเรียนได้สอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนที่ผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ โรงเรียนมีน้ำบาดาลใช้เพียงพอตลอดทั้งปี และสามารถส่งน้ำบริการคนในชุมชน 123 ครัวเรือน โดยใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แต่คุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการบริโภค โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเล่านิทานในห้องสมุด , การเรียนคอมพิวเตอร์ , การแสดงเต้นประกอบเพลงชุด "ฉันคือเมฆ" ของนักเรียนชั้นอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา , สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ทำการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน โดยมีการประกอบอาหารเสริมนม เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับนักเรียน      ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ สอนให้นักเรียนเพาะเห็ดฟางในขอนไม้ เพาะถั่วงอก และปั้นอิฐประสาน โดยวิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ได้สนับสนุนเครื่องตีดิน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมปั้นอิฐประสาน และสนับสนุนงานต่อเติมและซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ กำลังศึกษาอยู่ 7 คน มีนักเรียนทุนฯ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 33 คน หนึ่งในนั้นกลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยรับราชการครูสอนที่โรงเรียนบ้านโหง่นขามในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล และสหกรณ์ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ ที่ออกหน่วยให้บริการประชาชน และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

28 ก.ย. 2563

3.9K view

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัล สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานรางวัล สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัล สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020      วันนี้ เวลา 18 นาฬิกา 25 นาที ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชูรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เขตปทุมวัน ในการพระราชทานรางวัล สุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท Thailand Rural Tourism Award 2020 ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรได้จัดการประกวด เพื่อให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ      เนื่องจากวันที่ 27 กันยายนของทุกปี เป็นวันท่องเที่ยวโลก หรือ World Tourism Day การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศผลการประกวด โดยมีชุมชนเข้าร่วมกว่า 400 ชุมชน ใน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทสาขาโฮมสเตย์, สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และสาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมทีมบิวดิ้ง เอาท์ติ้ง กลุ่มตลาดองค์กรยอดเยี่ยม      สำหรับปีนี้ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ได้แก่ ชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย และมีรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบทยอดเยี่ยมใน 5 สาขา อีก15 ชุมชน โดยหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ จะได้รับการประชาสัมพันธ์ต่อยอดการตลาด และเสนอขายอย่างเป็นรูปธรรมผ่านสื่อต่างๆ การจัดประกวดครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักการตลาดรุ่นใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมนักการตลาดเพื่อชุมชน นำเสนอขายแพ็กเกจท่องเที่ยวชุมชนด้วย

27 ก.ย. 2563

636 view

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ ศ.เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สื่อผสม     วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี ณ เมรุวัดตรีทศเทพ ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 สิริอายุ 67 ปี     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของนายเม่งเซีย และนางลิ่ม แซ่ลิ่ม ระหว่างศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ศึกษาศิลปะ และศิลปะการวาดภาพโฆษณาภาพยนตร์ กับอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น ได้ศึกษาต่อด้านศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร และสำเร็จการศึกษาอนุปริญญา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,ปริญญาตรี และปริญญาโท คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร      โดยเริ่มรับราชการ ที่วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร ในตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาศิลปะ ต่อมาได้โอนย้ายไปเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร      นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงวุฒิ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ,ในด้านศิลปะได้บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสม ทั้งจิตรกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรม ผลงานจัดวาง แนวความคิดสร้างสรรค์ ในผลกระทบของกระแสสังคมสมัยใหม่ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์ มีผลงานจัดแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) พุทธศักราช 2555 ด้านชีวิตครอบครัว ได้สมรสกับ นางนพพร สกุลเดิม เจริญผล มีบุตร 1 คน

27 ก.ย. 2563

696 view

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน     วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2563 ความว่า...      " ฯพณฯ นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน กรุงอาชกาบัต ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของเติร์กเมนิสถาน       ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันราบรื่นระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับความเข้าใจอันดีและความจริงใจต่อกัน จะเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองฝ่าย" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ย. 2563

280 view

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ 21

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ 21

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริ แห่งที่ 21   วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 26 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิด​โครงการกำลังใจในพระดำริ​ฯ​ ณ​ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี​ อำเภอเมือง​ จังหวัดกาญจบุรี​ ซึ่งเป็นเรือนจำแห่งที่​ 21​ ของโครงการ​ฯ​ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา​ ทรงทราบถึงปัญหาความแออัดของเรือนจำซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง​ ในปี​ 2556 จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยให้แพทย์แผนไทยเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพ​ผู้ต้องขังต่อมา​โครงการกำลังใจในพระดำริ​ฯ​ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆ​ เพื่อส่งเสริมเรื่องการฝึกอาชีพและพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น​ ทั้งยังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในแดนหญิงและแดนชายเพื่อให้เหมาะกับการทำกิจกรรม​ฝึกอาชีพ   ในการนี้​ ทรงเปิดร้านอินสไปร์ เป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง​ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำ​ มีการจำหน่ายงานฝีมือ​ เครื่องดื่ม​ เบเกอรี่​ อาหาร​ บริการนวดฝ่าเท้า​ และดูดวงจากไผ่ยิปซี​ อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ฝึกปฏิบัติงานจริงภายนอกเรือนจำทำให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนที่จะพ้นโทษ   จากนั้น​ เสด็จไปยังแดนหญิง​ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้แทนผู้ต้องขังหญิงป่วย​ 2 คน พร้อมกับ​ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพ​ซึ่งมีการสำรวจความต้องการในการฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประยุกต์ใช้เมื่อพ้นโทษโดยมีวิทยากรจากโครงการฯ​ และหน่วยงานต่างๆ​ เข้ามาให้ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ​ การทำเบเกอรี่, ถักโครเชต์, กระเป๋า​ hand made, สบู่กาแฟ​ และการแปรรูปสมุนไพร​   นอกจากนี้ ยังได้ให้การดูแลและพัฒนา​ผู้ต้องขัง​ ผ่านกิจกรรมด้านต่างๆ​ อาทิ​ กิจกรรมอบรมงานเขียนเรื่องเล่า​ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานเขียน​และการเรียบเรียงงานเขียนในรูปแบบสารคดีที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทางการเขียนให้กับผู้ต้องขัง​ โดยมีศิลปินแห่งชาติ​ และนักเขียนนิตยสารสารคดีมาให้ความรู้, ด้านการดูแลสุขภาพ​ มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา​ จังหวัดกาญจนบุรี​ ​เข้ามาตรวจรักษาและจัดหน่วยแพทย์อาสาเข้ามาให้บริการ​เดือนละ​ 2 ครั้ง     ​มีการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ​เพื่อช่วยเหลืองานสถานพยาบาล​, กิจกรรม​"ปัญญาบำบัด" นำเอาหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาเข้ามาปรับเปลี่ยนจิตใจ​ปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขังอันจะช่วยให้ผู้ต้องขังเกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ในกระบวนการความคิดของแต่ละคนโดยใช้หลักธรรมและหลักทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา​มีพระเทพศากยวงศ์บัณฑิต​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย​ เป็นวิทยากร, กิจกรรมฝึกอาชีพผู้ต้องขังชาย​ มีการให้ความรู้และสอนติดตั้งโซล่าเซล​ล์ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ​ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก​สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที   จากนั้น​ ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขัง แล้วทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิรต์จากศิลปินซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังมีความสุขไม่เกิดความเครียดและวิตกกังวล​ ทั้งนี้​ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี​ เป็นเรือนจำที่มีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขัง​ 15​ ปี​ ปัจจุบัน​ มีผู้ต้องขังหญิงและชาย​ รวม​ 3,887 คน​

26 ก.ย. 2563

1.2K view

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29   วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 35 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 29 ตามระเบียบวาระ อาทิ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 2 ของการดำรงตำแหน่ง , การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบของสถาบัน , รายงานผลการดำเนินการ ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ , รายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 , ร่างแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่หมดวาระ    ทั้งนี้ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หรือวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นสถาบันการศึกษาการพยาบาลชั้นสูง มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา การวิจัย และการส่งเสริมวิชาการ สาขาพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรม ตลอดจนงานวิจัย เป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

26 ก.ย. 2563

343 view

ผวจ.นครราชสีมา เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ผวจ.นครราชสีมา เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา   วันนี้ ที่หอประชุมเทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 150 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2 ,หมู่ 3 ,หมู่ 5 ,หมู่ 6 และ หมู่ 7 ตำปรุใหญ่ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น อีกทั้งเป็นขวัญ กำลังใจให้ประชาชนต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ตามพระประสงค์    และที่ วัดพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดให้ ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแก่ภิกษุสงฆ์ และมอบแก่ราษฎร จำนวน 205 ชุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้รับมอบ และนำไปมอบต่อให้กับราษฎรในพื้นที่ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุพายุโนอึล ที่ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กันยายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้น้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย สร้างความปลาบปลื้มและขวัญกำลังใจแก่ราษฎรเป็นอย่างยิ่ง โดยจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึล มีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 14 อำเภอ 39 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1 หมื่น 6 พัน 34 ครัวเรือน

25 ก.ย. 2563

376 view

องคมนตรี เปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องคมนตรี เปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

องคมนตรี เปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อเปิดโอกาส และสนับสนุนผลงานวิจัย ตลอดจนสินค้าชุมชน ที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีการแสดงผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ สินค้าจากโครงการสตาร์ทอัพ โครงการในท้องถิ่น และโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน"    โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการบ่มเพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังมุ่งปฏิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการ เพื่อประสานประโยชน์การพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบการพัฒนา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 15 เขต ,จังหวัดสมุทรสาคร 3 อำเภอ และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวม 21 โครงการ อาทิ การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขาย การเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน การดูแลผู้สูงวัย และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซี่งล้วนแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

25 ก.ย. 2563

356 view

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

องคมนตรี ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง   วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะไปติดตามผลการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้ติดตามเร่งรัด และขับเคลื่อน เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ราษฎร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น โครงการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2555 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร มีขนาดความจุ 501,000 ลูกบาศก์เมตร โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกปร. ช่วยให้ราษฎรกว่า 2,000 คน ใน 5 หมู่บ้าน มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี   จากนั้น ได้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง โดยได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2557 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ขอพระราชทานเพื่อช่วยเหลือราษฎรกว่า 1,900 คน ใน 6 หมู่บ้าน ของตำบลนิคมพัฒนา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุ 392,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากจะ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่แล้ว ยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้วย

25 ก.ย. 2563

976 view

1234...132