พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์ฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์ฯ เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต ที่จังหวัดลพบุรี     วันนี้เวลา 10 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เนื่องในวันที่ระลึกวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช      ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี 2553 ให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ อันเป็นรากฐานที่อำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาสาธารณูปการต่างๆ โดยเฉพาะการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรม ยังความเจริญในด้านการศึกษา, วิทยาศาสตร์, การค้า สถาปัตยกรรม และยังทรงรับวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศชาติ      ในการนี้มีหน่วยงานราชการทั้งทหาร ตำรวจ พ่อค้า และภาคเอกชน ไปร่วมวางพวงมาลา ทั้งนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 เสด็จสวรรคตเมื่อปี 2231 พระชนมายุ 56 พรรษา

1 ชม. ที่ผ่านมา

25 views

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียเนื่องในในโอกาสวันชาติ

ในหลวง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลียเนื่องในในโอกาสวันชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย     วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ความว่า      " ฯพณฯ นายคัลต์มา บัตทุลกา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์ ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย      ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่อย่างเข้มแข็งระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงดำเนินต่อไป และจะช่วยสร้างเสริมความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย " พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1 ชม. ที่ผ่านมา

32 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อลดการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จากพืชเสพติด ด้วยการส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ทดแทน ปัจจุบันมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมเขตอำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม รวม 4 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง รวม 477 ครัวเรือน   โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเขตหนาว ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย รวม 28 ชนิด อาทิ ผักตระกูลสลัด กะหล่ำปลีหัวใจ บร็อคโคลี่ อะโวคาโด ชา เห็ดปุยฝ้าย และกลุ่มไม้ดอก ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น หัตถกรรมชนเผ่า เป็นอาชีพเสริม    ทั้งร่วมประสานกับหน่ายงานในพื้นที่ ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร ดำเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ การสร้างอ่างเก็บน้ำ บ่อพักน้ำ และระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตรกร เพื่อใช้ในฤดูแล้ง หลังจากการประชุม ได้เยี่ยมชมแปลงวิจัยมะเขือเทศ ด้วยระบบปลูกในวัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดิน เพื่อลดปัญหาโรคแมลง พร้อมกันนี้ ได้พูดคุยกับกลุ่มอนุรักษ์ผ้าทอชนเผ่า และยุวเกษตรกรโครงการหลวง ผู้ได้รับทุนฝึกปฏิบัติงานการเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางโครงการหลวง ได้ส่งเสริมให้เยาวชนชาวไทยภูเขา ได้ไปศึกษาเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์เพื่อนำความรู้ กลับมาพัฒนาบ้านเกิด ตามแนวทางพระราชทาน คือ ช่วยเขาให้ช่วยตนเอง   ในตอนบ่าย องคมนตรี และคณะ ได้ไปติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรชาวไทยภูเขา เผ่าปกาเกอะญอ และม้ง ปลูกพืชผัก สร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิก 558 ราย มีผลผลิตหลัก ได้แก่ มันเทศญี่ปุ่น กระเทียมต้น เสาวรสหวาน สตรอว์เบอร์รี องุ่นดำไร้เมล็ด ดอกแอสเตอร์ สนช่อดาว เป็นต้น โดยได้รับการส่งเสริมอาชีพภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอาหารปลอดภัย    นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัย คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ หรือ กัญชง โดยสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ RPF3 หนึ่งใน 4 สายพันธุ์เฮมพ์ ที่โครงการหลวงขึ้นทะเบียนพันธุ์เป็นครั้งแรกของไทย และสามารถนำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรอย่างถูกต้องต่อไป รวมถึงมีการศึกษาวิจัยการปลูกข้าวนาหยอด การทดสอบพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมทนทานต่อแมลง การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการ ปลูกกระเทียมอินทรีย์ ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง และงานทดสอบเบญจมาศพันธุ์ใหม่เคอร์คูม่าลูกผสม และมาลีรัตน์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ของราษฎรชาวเขา ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อวานนี้

190 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ “เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา”

กรมสมเด็จพระเทพฯ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ “เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา”   วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 4 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา” ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ,องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ และ ธนาคารโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคมนี้ เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล่ำทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบของ E-ConFerence ที่คนทั่วโลกสามารถเข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันได้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์    โอกาสนี้ ได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้ว ได้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ การทรงงานกว่า 40 ปี เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ทำการเกษตรเพื่อนำผลผลิตมาประกอบเป็นอาหารมื้อกลางวันไว้รับประทานแล้ว ยังได้ส่งเสริมให้เด็กด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาควบคู่กับได้รับการฝึกอบอบทักษะอาชีพ และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน จนมีผลการดำเนินที่สำเร็จ สามารถขยายไปสู่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ห่างไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลความสำเร็จนี้ เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และยังเป็นแบบอย่างการดำเนินงานไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย   โอกาสนี้ ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 4 ทศวรรษการทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุรภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ซึ่งมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด้จพระชนกาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศได้รับการศึกษา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง และหาเลี้ยงครอบครัวได้ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน    จากนั้น ทรงร่วมฟังการอภิปรายพิเศษในหัวข้อ” ความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด 19” นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษา และลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงการแสดงความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดยนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชายด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งจากไทยและต่างประเทศกว่า 40 คน 14 ประเทศ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้ จะได้นำข้อสรุปที่ได้ไปนำเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2564 เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวานนี้

162 views

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังนายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 ความว่า    "ฯพณฯ นายลาซารัส แมกคาร์ที ชาเควรา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี กรุงลิลองเว ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐมาลาวี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดี ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐมาลาวี- ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิต มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลาวี จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไป ในภายภาคหน้า "- พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวานนี้

102 views

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา กรณีเกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองหยก ในเมืองผากั้น รัฐคะฉิ่น สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ความว่า    "ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง เมื่อได้ทราบว่าเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงที่เหมืองหยก ในรัฐคะฉิ่น ภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน รวมทั้งผู้ประสบความทุกข์จากความเสียหายที่เกิดขึ้น และการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในเหตุร้ายแรงครั้งนี้" - พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวานนี้

123 views

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยังพลตรี เอวาริสเต อึนดายีชีมีเย ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ความว่า    "ฯพณฯ พลตรี เอวาริสเต อึนดายีชีมีเย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี กรุงบูจุมบูรา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จ และความสุขสวัสดิ์ ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบุรุนดี- ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปใน ภายภาคหน้า"- พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวานนี้

99 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง   ในปีงบประมาณ 2563 โครงการหลวงดำเนินงานวิจัย 49 โครงการ โดยขณะนี้โครงการหลวงได้เริ่มคัดเลือกพันธุ์สตรอว์เบอร์รีที่มีแอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ โดยอยู่ระหว่างการขยายต้นไหล ก่อนนำไปปลูกทดสอบคุณภาพในเชิงการค้า นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพัฒนาศักยภาพโรงสีกาแฟ รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายจากกากกาแฟกะลา เพื่อเป็นแก้วกาแฟ ร้อน-เย็น ถาดบรรจุผลไม้ ถาดสลัด คาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ภายในปี 2564  นอกจากการวิจัยและส่งเสริมด้านพืชแล้ว โครงการหลวงยังดำเนินงานด้านปศุสัตว์ โดยในช่วงแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานสัตว์ปีก สัตว์น้ำ และสัตว์อื่น ๆ แก่ราษฎร เพื่อเป็นอาหาร และเป็นอาชีพเสริมสร้างความพอเพียงในครัวเรือน ปัจจุบันโครงการหลวงยังคงมีการดำเนินงานด้านปศุสัตว์เพื่อสนองตามพระราชดำริ โดยจัดทำศูนย์สาธิตการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์ขึ้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์โครงการหลวง RPF. FARM และมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ และจะเป็นฟาร์มต้นแบบแก่เกษตรกร ให้เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และยังขยายผลสู่เกษตรกร ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ทุ่งเริง และแม่สะป๊อก   งานวิจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยร่วมระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง คือ การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ หรือกัญชง เพื่อเป็นพืชทางเลือก สร้างรายได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนองตามพระราชเสาวณีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยโครงการหลวง และ สวพส ได้พัฒนาเฮมพ์จำนวน 4 พันธุ์ ซึ่งสามารถลดค่าสารเสพติด CBD ได้ต่ำกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์ เวชสำอางค์ รวมทั้งปลูกเพื่อผลิตเส้นใยเพื่อเป็นหัตถกรรมในครัวเรือน และขณะนี้ยังได้ร่วมกับกองทัพบก ในการนำเส้นใยเฮมพ์ไปทดลองตัดเป็นเครื่องแบบทหาร   ในด้านการส่งเสริมเกษตรกรผลิตพืชเพื่อสร้างอาชีพนั้น โครงการหลวงได้เน้นส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมามีปริมาณการใช้สารชีวภัณฑ์มากกว่า 130,000 หน่วย ซึ่งเกินแผนที่ตั้งไว้ และจะเพิ่มการผลิตเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อื่นได้ใช้เพิ่มขึ้น   โครงการหลวงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย สตรี และเด็ก มีโครงการพัฒนาเยาวชนและเกษตรกรผู้นำรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเพื่อลดการเคลื่อนย้าย ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า ในปี 2563-2564 ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ลายปักเมี่ยน ซึ่งเป็นราชินีแห่งผ้าปักชนเผ่าเมี่ยน โดยรวบรวมลวดลายผ้าปักจากกลุ่มผู้สูงวัย และสตรีของชนเผ่าเมี่ยน บ้านปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวน 13 ลาย ซึ่งจะนำไปจัดแสดงในงานโครงการหลวง 51 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยภายในงานจะมีผลิตผลผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์จำหน่ายอีกมากมาย   ในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรี ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี 2521 เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย ปัจจุบันโครงการหลวงแม่แฮ มีประชากรรวม 14 หมู่บ้าน 781 ครัวเรือน โดยองคมนตรีได้เยี่ยมชมแบบจำลองการใช้พื้นที่    ซึ่งโครงการหลวงแม่แฮถือเป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบบนพื้นที่สูงที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งเป็นรูปแบบการใช้พื้นที่ที่เหมาะสม โดยให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำการเพาะปลูกในที่ที่เหมาะสม เน้นการพึ่งพากันระหว่างคนกับป่า ปลูกพืชที่สร้างรายได้และไม่ทำลายป่า อาทิ การปลูกพลับภายใต้ร่มเงาป่า และยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ผล และกาแฟ แบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐาน GAP, McDonald’s G.A.P และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผลผลิตหลัก ได้แก่ ต้นหอมญี่ปุ่น ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลี สตรอว์เบอร์รี พลับ และกาแฟ   โครงการหลวงแม่แฮยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่นำร่องในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูง โดยมีคนพิการ 7 ราย ที่ได้รับความช่วยเหลือให้มีแปลงปลูกผักในโรงเรือนเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงครอบครัว เฉลี่ยปีละ 108,000 ต่อครอบครัวต่อปี นอกจากนี้บ้านป่าเกี๊ยะ หนึ่งในชุมชนปกาเกอะญอ ยังได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำระดับดีเยี่ยมอีกด้วย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม องคมนตรีได้มอบกล้าไม้ให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน นักเรียน และองค์กรในพื้นที่ เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า ตามโครงการ "สวมหมวกให้ดอย ทยอยสร้างป่าวันไร่" โดยปีนี้โครงการหลวงมีเป้าหมายปลูกเพิ่มป่าในพื้นที่ 39 ดอย ไม่น้อยกว่า 365 ไร่ จากนั้น องคมนตรีได้เยี่ยมชมบ้านตัวอย่างชาวปกาเกอะญอ การทอผ้าของกลุ่มแม่บ้าน แปลงสาธิตไม้ผลภายในศูนย์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล  

09 ก.ค. 2563

191 views

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 จำนวน 20 ถุงและมอบให้แก่ผู้แทนทหาร กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 20 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับทหาร และตำรวจ ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ ปกปักดูแลป้องกันรักษาความมั่นคงให้แก่ประชาชนและประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็นมาอย่างตลอดมา   จากนั้น ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม , สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน , โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ,โครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจะค่าน) และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 566 ถุง   โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ เผ่าอาข่า และเผ่ามูเซอ ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายรวมทั้งการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับราษฎร   สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถฟื้นฟูสภาพป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ก่อเกิดความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี ดังจะเห็นได้จาก มอส เฟิร์นต่าง ๆ ทั้งสัตว์ป่าและนกนานาชนิดที่พบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบสัตว์หายาก อาทิ เต่าปูลู กะท่างน้ำ และจิ้งเหลนห้วยท้องแดงซึ่งชอบอยู่ในลำห้วยที่มีน้ำไหล ใสสะอาด อากาศเย็นตลอดปี เป็นต้น นับเป็นตัวชี้วัดของความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้   ไม่เพียงเท่านั้น พื้นที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของอำเภอแม่อาย หล่อเลี้ยงชีวิตให้แก่ราษฎรพื้นที่ด้านล่างกว่า 4,000 ครอบครัว จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ได้ส่งเสริมให้ราษฎรมาทำงานในโครงการและนำความรู้ด้านการเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและจากการปฎิบัติจริงด้วยตนเองและนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกผักคะน้าฮ่องเต้ ชาเชียงดา และเมล่อน เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ได้หมดไป   จากการดำเนินงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริห้วยเมืองงาม ทำให้ราษฎรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมกันสนองพระราชดำริในการปกป้องดูแลพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานต่อไป

09 ก.ค. 2563

133 views

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ 'นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา'

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเพลิงศพ 'นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา'

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา   วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 39 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากภาวะการณ์บีบรัดของหัวใจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สิริอายุ 84 ปี    นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นบุตรีของนายประมวล กับนางมาลัย วีระไวทยะ เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2478 สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ระดับปริญญาตรีจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สเตท สหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการประจำกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำงานด้านวิจัยพันธุ์พืชต่างๆ และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ระหว่างรับราชการได้ถวายงาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ การวิจัยคัดสรรพันธุ์พืช และการจัดหาพันธุ์พืช รวมถึงสมุนไพร เพื่อปลูกที่สวนหลวง ร. 9 และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการศึกษา วิจัย และส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิ , การปลูกพืชสมุนไพรไทย และบุก จนได้รับความนิยม และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเคยทำหน้าที่ เป็นเทพีคู่หาบเงิน และเทพีคู่หาบทอง ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญด้วย    นางหรรษา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง จึงอุทิศตนทำงานถวายด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทั้งยังมีจิตกุศลบริจาคเงินทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาที่ยากไร้มาโดยตลอด ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับ พลโท หม่อมราชวงศ์ มาลานุวัต จักรพันธุ์ มีบุตร ธิดา 3 คน

09 ก.ค. 2563

399 views

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และหนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด "ศรีสวางควัฒน" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวชุดแบบอักษรพระราชทาน “จุฬาภรณ์ลิขิต” และ”หนังสือเฉลิมพระเกียรติชุด ศรีสวางควัฒน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ   ที่บ้านปาร์คนายเลิศ เขตปทุมวัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แถลงข่าว การจัดทำชุดแบบอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวอักษร จากดอกกล้วยไม้พันธุ์ Phalaenopsis  "Princess Chulabhorn" โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภาษา และตัวอักษรไทย ซึ่งประชาชนสามารถดาวน์โหลดตั้งแต่วันนี้ ที่เว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/. ไม่มีค่าใช้จ่าย    พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชุด ศรีสวางควัฒน 3 เล่ม โดยรวบรวมพระประวัติ ด้านการทรงงาน ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศ เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

08 ก.ค. 2563

353 views

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ประชาชนชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ประชาชนชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ประชาชนชุมชนรอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4   สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประสบปัญหาเรื่องการดำรงชีพ ไม่มีงานทำ ถูกเลิกจ้าง และขาดรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว    วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชน บริเวณชุมชน รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ เป็นครั้งที่ 4 ได้แก่ ชุมชนศิษย์หลวงปู่ขาว ,ชุมชนบางบัว หมู่บ้านอาทิตย์ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส   ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำการดูแลสุขภาพอนามัย ให้ห่างไกลจากโรคภัย ตามพระปณิธานที่ทรงมีพระประสงค์ ให้ประชาชนมีสุขอนามัยดี แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน สร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัว ผู้ได้รับของพระราชทานเป็นอย่างยิ่ง

08 ก.ค. 2563

174 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8/2563

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 8/2563

องคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง   วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องดอยคำ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง    โดยที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ. ตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยปัจจุบัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นบทพิสูจน์การพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนบนพื้นที่สูงสู่การดำรงชีวิตที่สมดุล เกิดประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล โดยปัจจุบันได้มีการดำเป็นโครงการวิจัยในพื้นที่ ได้แก่ การวิจัย ทดสอบพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงที่ไม่ไวต่อช่วงแสง โครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเป็นธนาคารอาหารชุมชนบนพื้นที่สูงในอนาคต    โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โครงการวิจัยศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตรบนพื้นที่สูง เพื่อเป็นตัวอย่างรูปแบบวนเกษตร ปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์พื้นที่ของเกษตรกร การรณรงค์การปลูกพืชเหลื่อมถั่วในแปลงข้าวโพด เพื่อเป็นพืชคลุมดิน และลดการพังทลายของหน้าดิน และการจัดทำแปลงสาธิตไม้ผลในบริเวณศูนย์ ได้แก่ แมคคาเดเมีย เสาวรส รวมทั้งยังมีแปลงสาธิตในหมู่บ้านจ่อคี เพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่   นอกจากนี้ โครงการหลวงยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาขาวพร้อมชง ซึ่งทดลองตลาดมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ชาขาว (white tea) เป็นชาที่แปรรูปมาจากยอดชาอัสสัมซึ่งผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุด โดยเก็บยอดอ่อนชาอัสสัม เพียง 1 ยอด นำไปผ่านกระบวนการ ทำให้แห้งด้วยการผึ่งแบบประณีต พลิกกลับใบชาจนแห้ง นำไปอบไล่ความชื้น จึงได้เส้นชาขาว ที่สวยงามและมีกลิ่นหอม พื้นที่ผลิตชาที่สำคัญของโครงการหลวง 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฯ ห้วยโป่ง แม่แพะ แม่ปูนหลวง ป่าเมี่ยง และตีนตก    จากปีที่ผ่านมา ชาขาวเป็นสินค้าที่เป็นที่นิยม มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โครงการหลวงจึงได้ออกแบบและพัฒนาชาขาวในรูปชาพร้อมชงในถุงพีระมิด ผ่านการผลิตที่ได้รับการรับรองคุณภาพ GMP CODEX ซึ่งจะมีจำหน่ายในร้านโครงการหลวงสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย ปทุมธานี อุดรธานี รวมทั้งในงานโครงการหลวง 51 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์   จากพระราชประสงค์ในการช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก โครงการหลวงจึงมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยประเทศชาติในการดูแลคนบนพื้นที่สูง และประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมา ผลิตผลทุกชนิดของเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมทั้ง 39 แห่ง ได้กระจายไปยังที่ต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ปริมาณผลิตผลที่รับซื้อจากเกษตรกรชาวเขาในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อกระจายไปยังจุดต่าง ๆ ในประเทศ มีมูลค่ารวม 760 ล้านบาท ซึ่งเป็นปริมาณที่ไม่แตกต่างจากภาวะปกติ เป็นเครื่องแสดงว่าผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงนั้นได้รับยอมรับและความเชื่อมั่นจากชาวไทยอย่างสม่ำเสมอ และผลิตผลบางชนิดยังมีปริมาณการรับซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่ นอกจากราคาจำหน่ายผลิตผลหลายชนิดในช่วงดังกล่าวเป็นราคาพิเศษแล้ว โครงการหลวงยังได้นำผลิตผลไปมอบให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรการกุศล ทั้ง โรงพยาบาล ทัณฑสถาน สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า โรงเรียน และวัด เพื่อประกอบอาหารแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งองค์กรที่ดูแลสัตว์    นอกจากนี้ โครงการหลวงยังได้นำงบประมาณหมวดฝึกอบรม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวมจำนวน 4 ล้านบาท ไปบรรเทาผลกระทบด้านภัยแล้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยเร่งซ่อมแซมบ่อ อ่างกักเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน สร้างฝายชะลอน้ำ จัดทำระบบการกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร และจัดหาอุปกรณ์นำน้ำจากแหล่งธรรมชาติไปใช้ในชุมชนให้เพียงพอ ในพื้นที่ 102 ชุมชน ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา และตาก จำนวนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์กว่า 1,400 ราย

08 ก.ค. 2563

275 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้'

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้"    ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง พระราชทานพระอนุญาตให้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้รับผิดชอบโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล พร้อมผู้บริหาร ครูผู้สอนด้านการแสดง ด้านการร้องเพลง และด้านการเต้น นำผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 จำนวน 26 คน เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ "ทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้" ช่วง " TALK TO THE PRINCESS " โดยมีนายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในการนี้ได้พระราชทานข้อคิด และคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ แก่เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล รุ่นที่ 10 ที่ขอพระราชทานแนวพระดำริ เพื่อน้อมนำไปแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม   รายการทูบี นัมเบอร์วัน วาไรตี้ เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบี นัมเบอร์วัน กับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT 2 HD ทุกวันเสาร์ เวลา 20 นาฬิกา 30 นาที ถึง 21 นาฬิกา 30 นาที

08 ก.ค. 2563

178 views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน "พระราชบิดา รากเหง้าแห่งความดี"

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ตอน "พระราชบิดา รากเหง้าแห่งความดี"

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชน ติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามรอยบาทพระศาสดา ณ แดนพุทธภูมิ วันนี้เสนอตอน "พระราชบิดา รากเหง้าแห่งความดี"

08 ก.ค. 2563

110 views

1234...107