ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ประกอบด้วยข้อกำหนดระหว่าง บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") และผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") สำหรับบริการดูทีวีออนไลน์ ข่าว รายการ ละครย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่เรียกว่า CH3+ (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ที่บริษัทจัดหาให้

ผู้ใช้ทุกท่านรับทราบว่า การใช้บริการของท่านไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ถือว่าท่านได้ตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัททุกประการและท่านรับทราบว่าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทนี้ เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแก่ผู้ใช้เท่านั้น

 • 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

  ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรืองานอื่นใดที่เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ล้วนแต่เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริการของบริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้ความบันเทิง เผยแพร่ข่าวสาร และ/หรือ บทความแก่ผู้ใช้เท่านั้น บริษัทมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาพ ข่าว และ/หรือบทความใดๆ ในบริการข้างต้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงสละสิทธิ์เรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือ กรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ โดยทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของนโยบายด้านลิขสิทธิ์ฉบับเต็มตามเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว

 • 2. การใช้บริการ

  • 2.1 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น และจะไม่ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน

  • 2.2 ผู้เยาว์จะใช้บริการได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้หากผู้ใช้ ใช้บริการในนามของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานธุรกิจ จะถือว่าหน่วยงานธุรกิจดังกล่าวให้การยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ด้วย ทั้งนี้ การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

  • 2.3 ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการได้หากไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อมีการใช้บริการฯ จริง จะถือว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ การให้การตกลงยอมรับดังกล่าวนั้นสมบูรณ์และไม่อาจเพิกถอนได้

  • 2.4 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทพิจารณาว่าจำเป็น เช่น อายุ ลักษณะเฉพาะตัว สถานะสมาชิกปัจจุบัน และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

  • 2.5 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ปรับหรือระงับบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเวลาใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน

  • 2.6 ผู้ใช้จะใช้บริการได้ภายในอาณาเขตที่บริษัทอนุญาตเท่านั้น

  • 2.7 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

   1. ก) ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ หรือทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทก่อนล่วงหน้า
   2. ข) กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ตามที่กฎหมายกำหนดไม่ว่าโดยวิธีการใด
   3. ค) ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดอยู่หรือปรากฏบนเนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ในบริการ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน เพื่อบ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ งานสร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ อาทิเช่น ชื่อบริษัท ชื่อเจ้าของผู้สร้างสรรค์ ลายน้ำ ตัวเลข หรือรหัสแทนข้อมูลดังกล่าว เป็นต้น รวมถึงไม่เผยแพร่เนื้อหา หรือ ข้อความงานใด ๆ ในบริการ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งมีการลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริหารสิทธิ์
   4. ง) ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดประกาศ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือ ข้อความ งานใด ๆ จากบริการ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และ/หรือตั้งกระทู้หรือทำให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และ/หรือบุคคลภายนอก
   5. จ) อัพโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมล หรือ ดำเนินการอื่นใดอันมีผลทำให้เป็นการรบกวนหรือแทรกแซงการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย จำกัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือ โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัทหรือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก
   6. ฉ) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ขัดขวาง แทรกแซงการทำงานหรือให้บริการของบริษัท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก อาทิเช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ
   7. ช) กระทำการใด ๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทจะประกาศหรือกำหนดขึ้นภายหลัง

  หากบริษัททราบว่าท่านดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดในเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าและ/หรือ อาจดำเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัทเห็นสมควรได้ทันที

 • 3. บัญชี

  • 3.1 เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่บริษัท ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนในขณะที่ใช้บริการ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

  • 3.2 หากผู้ใช้ลงทะเบียนรหัสผ่านในขณะที่ใช้บริการ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบตามสมควรเพื่อไม่ให้มีการใช้รหัสผ่านในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทสามารถถือว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยใช้รหัสผ่านดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของรหัสผ่านได้ดำเนินการด้วยตนเอง

  • 3.3 บริษัทอาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิดหรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือการใช้บริการ

  • 3.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีใดๆ ที่ไม่มีการเปิดใช้งานเป็นเวลา 1 ปีหรือนานกว่านั้นนับตั้งแต่วันที่มีการเปิดใช้งานบัญชีดังกล่าวครั้งล่าสุด โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆ แก่ผู้ใช้

  • 3.5 สิทธิที่จะใช้บริการของผู้ใช้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการลบบัญชีของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บัญชีจะไม่สามารถกู้คืนมาได้แม้ว่าผู้ใช้จะลบบัญชีของตนโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตาม และบริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย

  • 3.6 บัญชีแต่ละบัญชีในบริการมีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะและเป็นของเจ้าของบัญชีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือให้ยืมบัญชีของตนแก่บุคคลภายนอกใดๆ และบุคคลภายนอกใดๆ ไม่สามารถรับช่วงบัญชีจากผู้ใช้ได้

 • 4. พอยท์

  • 4.1 ผู้ใช้อาจจะได้รับพอยท์จากการใช้บริการตามวิธีที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือกำหนด เช่น การลงชื่อเข้าใช้ การใช้งาน การร่วมกิจกรรม ข้อเสนอพิเศษ และวิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับพอยท์จะถูกกำหนดโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ

  • 4.2 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าพอยท์ไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่บริการเสนอ จำนวนพอยท์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อรับบริการ เนื้อหาที่เสนอ และสิ่งอื่นๆ ในทำนองเดียวกันจะถูกกำหนดโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ

  • 4.3 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าพอยท์ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้บังคับหากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดว่าต้องคืนเงิน หากเกิดเหตุนี้ขึ้น บริษัทจะดำเนินการคืนเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และที่อื่นๆ ตามที่อาจกำหนดต่อไป

  • 4.4 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าพอยท์ที่ได้รับจากการใช้บริการถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบหรือเว็บไซต์อันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล ข้อมูลพอยท์ของผู้ใช้สูญเสีย ผู้ใช้ขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการปลดเปลื้อง บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ จากบรรดาความรับผิดและความสูญหายของพอยท์ไม่ว่าลักษณะใดๆ ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ เกี่ยวกับพอยท์ให้เป็นที่สุด และผู้ใช้ตกลงยอมรับคำตัดสินเช่นว่านั้นโดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  • 4.5 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือสงวนสิทธิ์ในการปรับหรือแก้ไขเงื่อนไขในการรับพอยท์ แลกพอยท์ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับพอยท์ ตามดุลยพินิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน

 • 5. ของรางวัลและสิทธิพิเศษ

  • 5.1 ผู้ใช้อาจจะได้รับของรางวัลและสิทธิพิเศษจากการสแกน QR Code/ USSD ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ผ่านเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อต่าง ๆ หรือสะสมพอยท์สำหรับนำไปใช้แลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ

  • 5.2 ผู้ใช้ไม่สามารถโอนของรางวัลหรือสิทธิพิเศษให้แก่กันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจอนุญาตให้มีการโอนพอยท์ให้แก่กันได้โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่บริษัทเป็นผู้กำหนด

  • 5.3 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบรรดาของรางวัลหรือสิทธิพิเศษไม่ถือเป็นเงินตราหรือมีมูลค่าโดยสภาพและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

  • 5.4 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าของรางวัลหรือสิทธิพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้น ในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบหรือเว็บไซต์อันเป็นผลทำให้ฐานข้อมูล ข้อมูล ของรางวัลหรือสิทธิพิเศษของผู้ใช้สูญเสีย ผู้ใช้ขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งในการปลดเปลื้อง บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือจากบรรดาความรับผิดและความสูญหายของสิทธิพิเศษหรือของรางวัลไม่ว่าลักษณะใดๆ ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ เกี่ยวกับของรางวัลและสิทธิพิเศษให้เป็นที่สุด และผู้ใช้ตกลงยอมรับคำตัดสินเช่นว่านั้นโดยไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  • 5.5 ของรางวัลและสิทธิพิเศษมีอายุตามเงื่อนไขที่กำหนด เมื่อหมดอายุหรือสิ้นสุดแคมเปญแล้วไม่สามารถนำไปใช้แลกรับรางวัล และจะสิ้นมูลค่าไปและถูกลบออกจากบัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบถึงสิทธิพิเศษที่จะหมดอายุลง

  • 5.6 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่าบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ สงวนสิทธิ์ในการปรับหรือแก้ไขเงื่อนไขในการรับของรางวัลและสิทธิพิเศษ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวกับของรางวัลและสิทธิพิเศษ ตามดุลยพินิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบก่อน

 • 6. โฆษณา

  บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือสงวนสิทธิ์ที่จะแสดงโฆษณาสำหรับบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ คู่ค้าของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอกให้ผู้ใช้ผ่านทางบริการ 

 • 7. บริการของคู่ค้า

  เนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่เสนอโดยคู่ค้ารายอื่นที่ร่วมมือกับบริษัท อาจจะรวมอยู่ภายในบริการนี้ด้วย โดยคู่ค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเกี่ยวกับเนื้อหา และ/หรือบริการที่เสนอดังกล่าว นอกจากนี้ เนื้อหาและบริการดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ชัดแจ้ง ฯลฯ ซึ่งคู่ค้าได้กำหนดไว้สำหรับเนื้อหาและบริการนั้น ๆ

 • 8. การจำกัดความรับผิด

  • 8.1 ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในบริการ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ บริการเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันบางส่วน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิด ใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความเสียหาย การฟ้องร้อง เรียกร้อง หรือ การกระทำละเมิดใด ๆ ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดใด ๆ ในทางกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะโดยความผูกพันตามสัญญา ละเมิด ความรับผิดทางอาญา หรือ โดยประการอื่น

   ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ

  • 8.2 บริษัทไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าบริการ (รวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อผิดพลาดโดยพฤตินัยหรือนิตินัย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตลอดจน ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง (Bug) หรือการละเมิดสิทธิที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัย) บริษัทจะไม่รับผิดชอบการให้บริการที่ปราศจากข้อบกพร่องดังกล่าว

  • 8.3 บริษัทจะไม่มีความรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายที่ผู้ใช้ประสบอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ทั้งนี้ เท่าที่เขตอำนาจของอาณาเขตนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ข้อสัญญาที่เป็นข้อยกเว้น ส่วนที่เป็นข้อยกเว้นถือว่าไม่นำมาใช้บังคับ

  • 8.4 แม้ว่าจะกำหนดเงื่อนไขในข้อ 8.3 ข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้งค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายข้างเคียง ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่บริษัท หรือผู้ใช้คาดการณ์ไว้หรือน่าจะคาดการณ์ได้) อันเกี่ยวข้องกับการผิดสัญญาของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ หรือการกระทำละเมิดอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ (เว้นแต่การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง)

 • 9. การชดเชยค่าเสียหาย

  ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่า ท่านจะให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขและยุติปัญหาที่เกิดจากการผิดสัญญา การละเมิด หรือ ปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งตกลงและปกป้องไม่ให้บริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทในเครือถูกฟ้องร้องหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก หากท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

 • 10. การชำระเงิน

  ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่า บริษัทเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่หรือนิติสัมพันธ์ใดกับท่านในการทำธุรกรรมในการซื้อขายสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์นี้ หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน ท่านต้องติดต่อผู้ที่จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการโดยตรง ตามที่อยู่ที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแต่ละรายระบุไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงภาระภาษีและความรับผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • 11. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • 11.1 ผู้ใช้ตกลงและรับทราบว่า บริษัทและ/หรือบริษัทในเครืออาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการให้บริการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท

  • 11.2 ในกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ผู้ใช้ต้องดำเนินการแจ้งต่อบริษัท เพื่อให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท บริษัทถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทควบคุมดูแลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ โดยผู้ใช้สละสิทธิ์ในการโต้แย้งหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัทต่อความไม่ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  • 11.3 บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ

  • 11.4 ผู้ใช้รับทราบว่า บริษัทมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

   1. 1) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนหรือการสถิติหรือสำมะโนต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
   2. 2) เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   3. 3) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   4. 4) เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย
   5. 5) เป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล
  • 11.5 ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้จากเว็บไซต์ องค์กรอื่น หรือแหล่งอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท

  • 11.6 ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ และ/หรือคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของบริษัท บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

  • 11.7 ผู้ใช้รับทราบและตกลงว่า ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ท่านต้องแจ้งความประสงค์ในการตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเหตุผลในการตรวจสอบแก่บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 14 วัน

   อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธมิให้ผู้ใช้ตรวจสอบหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากเป็นกรณีดังต่อไปนี้

   1. 1) เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายอื่นหรือคำสั่งศาล
   2. 2) กระทบต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
   3. 3) กระทบต่อเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ
   4. 4) มีผลกระทบต่อการสืบสวน สอบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือการพิจารณาคดีของศาล
   5. 5) เพื่อคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • 11.8 ผู้ใช้รับทราบว่า มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ประสงค์ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อบริษัทจะได้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   โดยทั้งนี้ ผู้ใช้ตกลงและยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของนโยบายด้านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลฉบับเต็มตามเอกสารแนบเรียบร้อยแล้ว

 • 12. การแก้ไขเพิ่มเติม

  บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

 • 13. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  หากเกิดข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท ท่านและบริษัทตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาททั้งนี้ การใช้บริการของผู้ใช้ถือเป็นการตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฉบับนี้ และการที่ผู้ใช้ใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ของบริษัทในอนาคต ย่อมถือว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทที่ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม ดังกล่าว