พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู ของม.ราชภัฏนครราชสีมา

โดย paweena_c

21 ก.ค. 2565

7 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนาครู ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีภารกิจสําคัญ ในการผลิตและพัฒนาครูสู่สมรรถนะ เก่งศาสตร์ เก่งสอน และมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูมืออาชีพ


โดยมีโครงการและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาครู อาทิ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ, โครงการพัฒนากําลังคนให้มีทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มุ่งเป้าอาชีพหลักครู และอาชีพรองอยู่ที่ไหนก็มีงานทำ


นอกจากนี้คณะต่างๆ อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะสาธารณสุขศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา มุ่งสู่การเรียนการสอน ในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อให้บัณฑิตมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงานในช่วงบ่าย ได้รับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยังได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ด้วย