พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์การศึกษา มรภ.ชัยภูมิ

โดย paweena_c

11 ส.ค. 2565

7 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิวันนี้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยคณะครุศาสตร์อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ พร้อมเสริมสร้าง soft skill และทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาครูอย่างเข้มข้น มุ่งสร้างบัณฑิตครู ให้มีจิตอาสาร่วมพัฒนาท้องถิ่น รอบรู้นวัตกรรมนอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้วิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตร แต่ละสาขาวิชาและในช่วงบ่าย ได้รับฟังผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาRelated News