พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยม รร.ในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร

โดย chiwatthanai_t

23 ก.ย. 2565

35 views

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ในการนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมสังเกตการณ์ตรวจเยี่ยม เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงในพื้นที่การจัดการศึกษา ทำความเข้าใจภูมิสังคมและเข้าถึงบริบทเชิงพื้นที่


ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเปือย และโรงเรียนบ้านช้างมิ่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ละโรงเรียนมีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน ทำให้มีอัตราครูประจำการเพียง 4 คน ทำการสอน 8 ช่วงชั้น จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนรู้ แบบควบชั้นเรียน ประกอบกับครูผู้สอนที่ต้องสอนในรายวิชา ที่ไม่ได้จบมาโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และภาระงานครูที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก


การจัดการเรียนรู้โดยรับสัญญาณออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีความจำเป็นต่อโรงเรียนที่ประสบปัญหาข้างต้นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการช่วยบรรเทาภาระงานครู และยกระดับผลการเรียนรู้ ของนักเรียนในทุกระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผลการวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

Related News