พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏนครสวรรค์

โดย paweena_c

4 ส.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันนี้พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตครูฐานสมรรถนะ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาหลักสูตร ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเปลี่ยนแปลงเชิงผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019นอกจากนี้ยังส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Co working integrated education ร่วมกับสถานประกอบการ และให้ความสำคัญกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ การคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ทักษะการสื่อสาร องค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะการสร้างนวัตกรรม


ในช่วงบ่าย องคมนตรีเปิดโอกาสให้ นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และประธานสโมสร ของคณะต่างๆเข้าพบ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ พร้อมกับซักถาม พูดคุย ในประเด็นต่าง ๆ