พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โดย panwilai_c

7 ก.ค. 2565

12 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565วันนี้ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงมีการดำเนินงานอาทิ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 9 กลุ่มบ้าน ให้กับเกษตรกร 1,645 ราย พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ , สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย , ร่วมพัฒนาชุมชนโครงการหลวง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูง , ส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับมาตรฐานกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ จำนวน 68 กลุ่ม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่โครงการหลวงนอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ในการอบรมหมอดินอาสา ประจำตำบลหมู่บ้าน ,การจัดทำโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ รวมทั้งสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายการปลูก 3,800,000 กล้าขณะที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้แก่ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และผลิตเส้นใยกัญชง หรือ เฮมพ์ และการเปลี่ยนยอดอาโวคาโด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางเลือกด้านหัตถกรรมแก่กลุ่มสตรี เข้าสู่กระบวนการ OTOP

Related News