พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี

โดย panwilai_c

5 พ.ค. 2565

65 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานยกระดับ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งคณะครุศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อีกทั้งยังมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการฐานสมรรถนะ สำหรับคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสากกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพร้อมใช้งาน และเสริมทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตสาธารณะ ตลอดจนรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนนอกจากนี้ยังได้รับฟังแผนงานการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อบ่มเพาะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการสร้างนวัตกรรม เพื่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสอนของคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ด้วย

Related News