พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ม.ราชภัฏนครปฐม

โดย panwilai_c

24 มี.ค. 2565

30 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ และคณะร่วมผลิต ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะโดยได้วิจัยศึกษาตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม กับคณบดีคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการกำหนดสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษา จำนวน 17 สมรรถนะหลักที่สามารถแตกย่อยเป็นสมรรถนะรายชั้นปี ตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสมรรถนะเฉพาะสาขาวิชาเอกนอกจากนี้ ยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์และในช่วงบ่าย ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน หรือ social lab based - multidisciplinary active learning ที่มุ่งสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการประสานงานและทำงานเป็นทีม และทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

Related News