พระราชสำนัก

องคมนตรี เยี่ยม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษา

โดย panwilai_c

4 มี.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษาวันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน การยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 คณะ 8 วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของมหาวิทยาลัย ที่บัณฑิตครุศาสตร์มีงานทำตามสาขาวิชาชีพ 100 % และในส่วนของคณะอื่นๆ ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพและแนวโน้มอนาคต เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงให้แก่นักศึกษา ตลอดจนยกระดับองค์ความรู้สมัยใหม่ หรือ new skills แก่ผู้สอนให้ทันต่อสภาวการณ์ และพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการ reskills และ Upskills เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังให้ความสำคัญ กับการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาทุกคณะ เพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้ และการผลิตบัณฑิตร่วมกับภาคเอกชน และองค์กรมาตรฐานอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมหนุนการมีงานทำของนักศึกษาระหว่างเรียน และหลังจบการศึกษาบ่ายวันเดียวกัน ได้รับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมใจดำเนินการเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้เข้าพบเป็นการส่วนตัว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และรับฟังเสียงสะท้อนด้านงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ด้วย

Related News