พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ม.ราชภัฏพระนคร

โดย panwilai_c

3 ก.พ. 2565

44 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมรับฟังแนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตครู เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ ยังได้รับฟังแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับรับฟังแผนดำเนินการโครงการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ใช้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะต่างสาขาร่วมกันแก้ปัญหา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ซึ่งจะเสริมให้นักศึกษาทุกคนมี Soft skills ที่ผู้ประกอบการและสังคมต้องการ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา , การสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา , การทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และความคิดเชิงสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมและในช่วงบ่าย องคมนตรีได้ร่วมอภิปรายและเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาได้ร่วมอภิปราย ถึงการปรับตัวเพื่อรองรับต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาวิทยาลัยการฝึกหัดครูด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News