พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมการดำเนินงาน มูลนิธิโครงการหลวง เป็นวันที่ 2

โดย panwilai_c

8 เม.ย. 2565

23 views

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2565 เป็นวันที่สองวันนี้ ที่อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) มีการสร้างพันธุ์พืชคุณภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง ในปีนี้รวม 16 ชนิด เกิดนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์จากกัญชง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ผล พืชไร่ , เกิดองค์ความรู้ด้านการใช้สารกำจัดวัชพืช การผลิตสูตรอาหารสัตว์ และวิธีการพัฒนา รวม 20 เรื่อง , มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์ อาทิ กาแฟโครงการหลวงผสมธัญพืช ชาไทยพร้อมดื่มชนิดผงชงละลาย น้ำเสาวรสเพิ่มวุ้นแบคทีเรียเซลลูโลสจากกัญชง สเปรดควินัวอัลมอนด์ และผลิตภัณฑ์ชนิดนุ่ม รสกาแฟ ชาไทย และเสาวรส ด้านการผลิตพืชโครงการหลวง มีการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสารปลอดภัยในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ในพื้นที่ดำเนินงาน 39 แห่ง ของ 6 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า 55,000 หน่วยด้านการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล สามารถนำข้อมูลประชากรเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว 411 ครัวเรือน จากแผน 718 ครัวเรือน มีการออกแบบและปรับปรุงมิติสิ่งแวดล้อม เก็บข้อมูลแปลงของเกษตรกร การวิเคราะห์ดิน และขอบเขตพื้นที่ป่า โดยข้อมูลที่ได้จะนำมาประมวลผล เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงต่อไปและในช่วงบ่าย องคมนตรีไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างในพื้นที่ศูนย์วิจัยฯ โดยการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนการก่อสร้างอื่น ๆ อาทิ อาคารโรงสีข้าวกล้องและธัญพืช โรงเก็บกาแฟกะลา โรงเรือนเพาะชำแผนกเทคโนโลยี ชีวภาพทางด้านพืช เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยังยืนให้กับประชาชนต่อไป