Meสติ อายุของศาสนา 3 | เพราะวัตถุเจริญขึ้นศาสนาถึงเสื่อมลง? | “อาจารย์อณัตชัย เหลืองอมรชัย” EP.47

[1/1]

39 viewออกอากาศ พฤหัสที่ 21 กรกฎาคม 2565

เมื่อพระธรรมวินัยสูญหาย ศาสนาก็เริ่มเสื่อมลง ฟังอย่าง Meสติ ที่ 3Plus ค่ะ

คุณน่าจะชอบ