พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 25

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพวาด “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 ที่อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 ร่วมกับสภากาชาดไทย และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดขึ้น


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพี่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวถึงความสำคัญในการจัดงาน 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก  คือ การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พระผู้ทรงมีอัจฉริยภาพและทรงวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์งานศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับศิลปกรรมและหัตถศิลป์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมแขนงหนึ่งให้เป็น “ศิลป์แห่งแผ่นดิน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งฝีมือไทยที่สามารถอวดสู่สายตาประชาคมโลกได้อย่างสง่างาม ตลอดจนเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนชาวไทยในชนบท


ประการที่สอง  งานศิลปกรรมที่อาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้นั้น เป็นงานศิลปกรรมที่ “งามอย่างมีคุณค่า” ซึ่งคุณค่าในที่นี้ มีด้วยกัน 3 ประการ

คุณค่าประการแรก คือ คุณค่าแก่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ทั้งความสุขที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ตามจินตนาการและความปรารถของตนจนสำเร็จแล้ว ยังมีความสุขในฐานะ “ผู้ให้” ที่ได้มีโอกาสแบ่งปันผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าให้ผู้อื่นได้ชื่นชมและครอบครอง  รวมทั้งยังได้ร่วมทำบุญบริจาครายได้จากการจำหน่ายผลงานของศิลปิน เพื่อแบ่งปันน้ำใจไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติผ่านทางสภากาชาดไทย และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย


คุณค่าประการที่สอง คือ คุณค่าอันเป็นทุนทรัพย์สำหรับสภากาชาดไทย และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง   (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่จะนำไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติตามวัตถุประสงค์

และคุณค่าประการที่สาม คือ คุณค่าแก่ผู้ที่ได้รับการแบ่งปันและช่วยเหลือ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน” ร่วมกับอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส และกลุ่มศิลปินอิสระ ’96 ในโครงการ "พึ่งพา เพื่อแบ่งปัน" มูลนิธิฯ ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดภายใต้โครงการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังนำรายได้มาใช้ในกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัย โดยการติดตั้งเครื่องโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสิริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ


ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจงานศิลปกรรมทุกแขนง นักเรียน นิสิต นักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าชมและสนับสนุนภาพวาดในงาน “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 25 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง             29 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ถนนราชดำเนินกลาง (ปิดทุกวันพุธ) ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.orgโดย thichaphat_d

8 เม.ย. 2567

56 views

EP อื่นๆ

3 พ.ค. 2567