สังคม

'ศาลเยาวชนฯ-กรมขนส่งฯ' จับมือ 'คืนคนดีสู่สังคม' ให้ขับขี่ปลอดภัย และได้รับใบอนุญาตขับรถ

โดย nattachat_c

16 ส.ค. 2565

178 views

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ


วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 ณ กรมการขนส่งทางบก นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถ


นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร มุ่งเน้น แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้เด็กและเยาวชนกลับตน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม


ซึ่งในการพิจารณาคดี พบว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขับรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตขับรถทำให้ขับรถไม่ถูกกฎจราจร  อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นอีกทั้งเยาวชนประสงค์จะมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปใช้สมัครงาน หรือขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง


ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และส่งเสริมให้เยาวชนที่ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์มีอาชีพ เพื่อลดการกระทำความผิดซ้ำ และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติ การให้โอกาสกับเยาวชนที่กระทำความผิด จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นโอกาสอันดีที่กรมการขนส่งทางบกมีภารกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนอยู่ในกฎระเบียบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย


กล่าวคือ ภารกิจในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขับรถ การเคารพกฎจราจร และออกใบอนุญาตขับรถ ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การที่เยาวชนมีความรู้ในการขับขี่ ย่อมมีทักษะการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว ขับขี่ปลอดภัยและได้รับใบอนุญาตขับรถในวันนี้ เกิดขึ้นจากที่ทั้งสองหน่วยงานมีเจตจำนงร่วมกันในการสร้างโอกาสทางสังคมแก่เยาวชนของชาติในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ กฎหมายจราจร จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและขับขี่อย่างปลอดภัย มุ่งสร้างจิตสำนึกแห่งการขับขี่ปลอดภัยบน ท้องถนน  อันนำมาซึ่งการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน และเพื่อสร้างเยาวชนของชาติที่ดีมีคุณภาพให้แก่สังคม


โดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมและทดสอบภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและกรมการขนส่งทางบกจะมีความพร้อมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยสามารถนำผลการอบรมทดสอบไปขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปใช้ใน การประกอบอาชีพ เลี้ยงครอบครัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว และเป็นเยาวชนที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคม


ความร่วมมือในครั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จึงนับได้ว่าเป็นการร่วมกันการสร้างบุญกุศลครั้งสำคัญ และสร้างสิ่งดีดีให้กับสังคมอีกด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News