พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพาฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.ทักษิณ

โดย paweena_c

14 ก.ค. 2565

32 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561-2562


วันนี้ เวลา 09.58 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยัง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ถึง 2562


การนี้ ถวายเกียรติบัตรเมธาจารย์แด่พระครูประยุต ธรรมธัช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง และพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเกียรติบัตรแก่อาจารย์ตัวอย่าง และบุคลากรตัวอย่าง ของมหาวิทยาลัยทักษิณรวม 9 คน ทั้งนี้ในภาคเช้า ได้พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวน 1,762 คน ซึ่งได้พระราชทานพระราโชวาท มีความตอนหนึ่งว่า


"บัณฑิตทุกคนยังมีหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่ง อันพึงระลึกไว้เป็นนิตย์ คือหน้าที่ในฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศ อันได้แก่การดำรงตนเป็นพลเมืองดี ผู้ที่เป็นพลเมืองดีนั้น หมายถึงผู้ที่ประพฤติตน ปฏิบัติงาน เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ ความคิดจิตใจ


ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม คารวธรรม หมายถึงความเคารพ คือ ต้องรู้จักเคารพตนเอง เคารพผู้อื่น เคารพกฎกติกาของสังคม และเคารพ สิ่งที่ดีงามถูกต้อง สามัคคีธรรม หมายถึง ความพร้อมเพรียง ปรองดองกัน คือต้องรู้จักเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วมแรงร่วมใจกัน ปฏิบัติสิ่งที่พิจารณาแล้ว ว่านำมาซึ่งความดี ความเจริญ ปัญญาธรรม หมายถึง ความรู้ ความฉลาด คือต้องรู้จักคิด พิจารณาสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ด้วยใจเที่ยงตรงเป็นกลาง ปราศจากอคติ อันจะช่วยให้การประพฤติตน ปฏิบัติงานทุกอย่าง เป็นประโยชน์และเป็นธรรมอย่างแท้จริง "


สำหรับในภาคบ่าย พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1,773 คน โดยพระราโชวาท ที่พระราชทานแก่บัณฑิตมีความตอนหนึ่งว่า " ความสุขความเจริญที่แท้ ย่อมเกิดจากการกระทำ ที่มีลักษณะ เป็นการสร้างสรรค์ มิใช่การทำลาย บัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะทำการใด จึงต้องคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม แล้วมุ่งประพฤติ ปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ และเป็นธรรมเท่านั้น


ในขณะเดียวกัน ก็ประกอบกิจการงาน ด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง หมั่นทบทวนความรู้ และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ แล้วนำความรู้ ความสามารถ มาใช้ปรับปรุงส่วนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น และส่งเสริมส่วนที่ควรส่งเสริมให้บริบูรณ์ ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประพฤติตนปฏิบัติงานแต่ในทางสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถป้องกันความผิดพลาด และเสื่อมเสียทั้งปวงได้อย่างดีที่สุด แต่ละคนก็จะมีความสุขความเจริญที่แท้จริง ทั้งในชีวิตและกิจการงาน "


หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นิสิตทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน ผลการศึกษา ซึ่งเป็นนิสิตในโครงการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลน ในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา ปีละ 2-3 ทุน ให้กับนักเรียน


โดยปีการศึกษา 2565 ได้พระราชทานทุนจำนวน 4 ทุน นิสิตทุนทุกคนมีผลการเรียนระดับดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน เพื่อสนองพระราชปณิธาน และพระมหากรุณาธิคุณ ผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้บรรจุเป็นข้าราชครูในภูมิลำเนาเดิม เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นต่อไป


Related News