พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 64

โดย chiwatthanai_t

11 ต.ค. 2565

37 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 2


วันนี้เวลา 14.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564


โอกาสนี้ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับตําแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 1 คน รวมทั้ง พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากคณะประมง , คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการ, คณะเกษตร กําแพงแสน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 2,348 คน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในด้านวิชาการต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในทุกสาขา ให้มีมาตรฐาน ทัดเทียมกับนานาชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของเอเซีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ


โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาท ความว่า "คุณธรรมนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบกิจการงานของคนทุกคน ทั้งนี้ เพราะคุณธรรมเป็นพื้นฐานอันดียิ่งของจิตใจ ทำให้คนเรามีใจซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ที่เป็นประโยชน์แท้ มีความพากเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา


และมีความสำนึกตระหนักในหน้าที่ ที่ตนเองมีต่อชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจ แล้วนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพการงาน ให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป"

Related News