พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน จ.กาฬสินธุ์

โดย panwilai_c

7 ก.ค. 2565

9 views

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาแหล่งน้ำ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,600 ไร่ ในตำบลสงเปลือย และตำบลคุ้มเก่านอกจากนี้สำนักงาน กปร. ดำเนินการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเขาวง ซึ่งเป็นศูนย์ฯ สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเกษตรกร นายวิศักดิ์ อารมณ์สวะ ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่ 12 ไร่ส่วนที่ อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคุ้มเก่า มีการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ จังหวัดมุกดาหาร มาเติมให้แก่อ่างเก็บน้ำลำพะยัง โดยการก่อสร้างอุโมงค์ ใช้วิธีเจาะลอดใต้เขาภูบักดี ความยาว 740 เมตร ใช้ระบบผันนํ้าด้วยท่อเหล็ก สามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่ ทั้งในตำบลสงเปลือย และตำบลคุ้มเก่า มีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 1,000 ครัวเรือนในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนางเปรียบมา ศรีพันลม ในตำบลหนองผือ เกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนา พื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นำความรู้มาปรับใช้ และจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักเขาวงอุโมงค์ลอดภูเขาวง ส่งผลให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ปีละประมาณ 160,000 บาท