พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

โดย panwilai_c

8 เม.ย. 2565

15 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ราษฎรสำหรับการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่โดยแล้วเสร็จเมื่อปี 2554 ซึ่งแผนการดำเนินงานปี 2564 ถึง 2567 ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ คือ กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน 92 สามัคคีพัฒนาคลองชลประทาน และกลุ่มพื้นฐาน 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำ มีสมาชิกจำนวน 72 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 1,286 ไร่พร้อมกันนี้ได้พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ เพื่อรับทราบความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และความต้องการการใช้น้ำในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะช่วยขยายผลต่อยอดโครงการ ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ตามแนวสองฝั่งแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อส่งเสริมการเกษตร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตรของราษฎร ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนประมาณ 5,000 ไร่ และได้สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนเสมอมา

Related News