พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดย pattraporn_a

11 ก.พ. 2565

26 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ ไปติดตามผลการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำ ของ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2559 เพื่อช่วยราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตร ทั้งนี้สำนักงาน กปร. ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก พร้อมระบบท่อส่งน้ำ แล้วเสร็จเมื่อปี 2563 ทำให้ราษฎรบ้านท่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จำนวน 285 ครัวเรือน มีแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค นอกจากนี้ยังสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ในช่วงฤดูฝนประมาณ 2 พัน 500 ไร่ และช่วงฤดูแล้งประมาณ 400 ไร่


ในช่วงบ่าย ไปติดตามผลการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ที่โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำหน่วยสูบน้ำที่ 10 อำเภอสามเงา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2558 เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร โดยสำนักงาน กปร. ได้ประสานให้กรมชลประทานก่อสร้างโรงสูบน้ำใหม่ พร้อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ และดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำแล้วเสร็จ เมื่อปี 2563 ทำให้ราษฎรในพื้นที่ 869 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพได้ตลอดทั้งปี

คุณอาจสนใจ

Related News