พระราชสำนัก

พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก เสด็จแทนพระองค์ก เสด็จแทนพระองค์ ประทานรางวัลประชาบดี 2564

โดย panwilai_c

3 ก.ค. 2565

82 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในการประทานรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564วันนี้ เวลา 14.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ในการประทานรางวัลประชาบดี ประจำปี 2564ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างแรงจูงใจ แก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ให้สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุข ไม่ย่อท้อ รวมทั้ง ส่งเสริมเจตคติเชิงบวก ในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่า และศักดิ์ศรี ของผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก ส่งผลให้ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยปีนี้ มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล จำนวน 49 ราย ใน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก, ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก, ประเภทสื่อสร้างสรรค์ และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต หรือบุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี