พระราชสำนัก

ม.จ.เฉลิมศึก เสด็จเปิดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3

โดย kodchaporn_j

11 มี.ค. 2565

125 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 3วันนี้ เวลา 14.54 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยสยาม เขตภาษีเจริญทรงเปิดงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 3 ซึ่งสมาคมนิยมไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม และสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงสนพระทัยด้านภาษาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยทรงชนะการประกวดบทร้อยกรอง และได้รับการเทิดพระเกียรติเป็นยุวกวีดีเด่นพระองค์แรก ของสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ในปี 2539 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายภาพ ศิลปะ วรรณศิลป์ และภาษาไทยตลอดจน เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณศิลป์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ ซึ่งมีกิจกรรมการประกวดบทกวีสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ระดับประถมศึกษา ,มัธยมศึกษา , อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ในการเขียนบทร้อยกรอง และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ประเภททีม