พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จ.นครศรีธรรมราช

โดย panwilai_c

25 มิ.ย. 2565

31 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 อำเภอร่อนพิพูลย์ ที่จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 197 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดการเรียนการสอนแบบ On-hand, on-line และ on-demand และจัดสอนเสริมให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ทั้งส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียน เช่น สอนตัดผม, ตกแต่งของใช้ที่สานจากกระจูดด้วยวิธีเดคูพาจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 อำเภอเมือง จัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 329 คน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (LEARNING LOSS) จึงแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมส่งเสริม อาทิ การอ่านเขียนด้วยแบบเรียนเร็ว กิจกรรมส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน สอนการทำยาดมจากสมุนไพร, เย็บปักถักร้อย, และทำสลัดโรลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์บ้านปลายแหลม อำเภอปากพนัง มีนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 122 คน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง โดยจัดสอนรูปแบบ On Line สร้างห้องเรียนใน platform ต่าง ๆ สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงในรูปแบบ On Line ได้จัดเอกสารการเรียนรู้ ให้นักเรียนนำไปศึกษาที่บ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแหลม โรงเรียนจึงจัดสอนเกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่น มีผู้ปกครอง และปราชญ์ชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 อำเภอเมือง เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 105 คน ในปีการศึกษา 2565 จัดการเรียนการสอนแบบปกติทุกชั้นเรียน และสอนเสริมรายวิชาภาษาไทยนอกเวลาเรียน เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย โรงเรียนยังดำเนินงาน ตามพระบรมราโชบาย ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตแก่นักเรียน มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งกิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 อำเภอท่าศาลา มีนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 893 คน โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัวอาทิ กิจกรรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ, การมัดเส้นเน้นลาย ,การเลี้ยงไก่พื้นเมือง ทั้งนี้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ องค์กรต้นแบบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564, การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษา โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2565

Related News