พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จ.แพร่ และจ.น่าน

โดย parichat_p

17 ส.ค. 2565

17 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนสหศึกษา แบบอยู่ประจำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 637 คน ส่วนใหญ่เป็นชนชาวไทยชาติพันธุ์เผ่าม้ง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา 3 ด้าน มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ และวิทยาลัยการอาชีพสอง


ในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 682 คน


โดยระดับชั้นมัธยม ในปี 2564 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นสถานศึกษานำร่อง โครงการอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 7 รายการ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

Related News