พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรร.ราชประชานุเคราะห์ และรร.ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน ที่จ.อุบลฯ

โดย paweena_c

21 ก.ค. 2565

20 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้การสนับสนุน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนสหศึกษา แบบอยู่ประจำ เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 585 คนนอกจากการเรียนสายสามัญแล้ว โรงเรียนได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี จัดการสอนแบบทวิศึกษา ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาช่างไฟฟ้า ทั้งส่งเสริมการเรียนด้านอาชีพ อาทิ เสริมสวย เชฟ บาริสตร้า


จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนเสาวนิต (บ้านวังแซ) อำเภอโพธิ์ไทร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 95 คน เน้นการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตามวัยของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนที่จบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนต่อทุกคนทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสาวนิต มาตั้งแต่ปี 2551 ทั้งการจัดสรรเงินพระราชทาน ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นหอประชุม และมอบรถยนต์ 6 ล้อพระราชทาน ในการรับส่งนักเรียน ช่วยลดภาระผู้ปกครองในการรับส่งลูกหลาน


และที่โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 อำเภอสิรินธร มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จำนวน 658 คน จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผสมผสานทั้งการเรียนแบบ ON SITE และ ONLINE ทั้งนี้โรงเรียนยังให้โอกาสนักเรียนที่ไร้สัญชาติเข้าศึกษา และช่วยให้ได้รับสัญชาติตามทะเบียนราษฎรด้วยและยังเป็นโรงเรียนในการเตรียมความพร้อม และประเมินเด็กมีความบกพร่องก่อนเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนภาคปกติ ให้แก่โครงงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


Related News