พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.เพชรบุรี

โดย parichat_p

10 มิ.ย. 2565

11 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี


วานนี้เวลา 18.09 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการฯ มาเป็นแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือ จากคณะครูผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิก พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ และส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ


อาทิ การส่งเสริมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ งานจักสานใบตาล งานทำแป้งพวง การทำผ้ามัดย้อม การทำยาหม่องยาดมพิมเสน การบริการให้คำปรึกษา กิจกรรมสร้างความสุข และการพัฒนาอีคิว ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา


ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงิน และพระราชทานเงินดังกล่าว แก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน แล้วพระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจ แก่สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี , สถานพินิจ และคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการทู บี นัมเบอร์ วัน มาเป็นระยะเวลา 19 ปี


ปัจจุบัน เป็นจังหวัดทู บี นัมเบอร์ วัน ต้นแบบระดับทอง และมีชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร


จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งจังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิก อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 105,717 คน และมีสมาชิกทั่วไป อายุ 25 -70 ปี จำนวน 219,949 คน มีชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 470 ชมรม

Related News