พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่1

โดย parichat_p

31 มี.ค. 2565

249 views

วันนี้เวลา 14 นาฬิกา 6 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565


มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการควบคุมและป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีน ระหว่างปี 2563 ถึง 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน อาทิ การขับเคลื่อนการควบคุม ป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีนสู่ความยั่งยืน , การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีน ส่วนแผนในระยะต่อไป คือการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ


ด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ถึง 2570 เพื่อขจัดโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากประเทศไทย สร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการขจัดโรคขาดสารไอโอดีน มีเป้าหมาย หลัก 3 ด้าน คือ ประชากรไทย มีภาวะขาดสารไอโอดีนไม่เกินค่ามาตรการที่กำหนด , สร้างชุมชนหมู่บ้านไอโอดีน และประชาชนสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีที่มีคุณภาพ


โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่อง สถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา ซึ่งภาพรวมของประเทศ อยู่ในระดับได้รับไอโอดีนเพียงพอ รวมทั้งคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ส่วนการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์พบว่า ได้รับยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิกเพิ่มขึ้น


นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ เรื่อง การพัฒนาระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มอนามัยไอโอดีน และการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ปัจจุบันมีชุมชนหมู่บ้านไอโอดีนระดับเหรียญทองแดง เหรียญเงิน และเหรียญทอง รวมกว่า 1 หมื่น 5 พันแห่ง


เวลา 17 นาฬิกา 33 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องประชุมสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน ประกอบด้วยปริญญาบัณฑิต จำนวน 27 คน และมหาบัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 3 คน ในปี 2564 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เริ่มดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยคีตศิลป์ บริเวณคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อขยายขอบเขตในการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น


รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านดนตรีกับหน่วยงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ


โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท แก่ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ความว่า "ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ นับว่าเป็นผู้มีความพร้อม ที่จะนำพาตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้ความรู้ทางดนตรี ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม ในการทำงานทุกอย่างทุกประเภทนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง กับความคิดที่เป็นระเบียบ เป็นเหตุ เป็นผล จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้ คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด


หากความคิดสับสนไม่เป็นระเบียบ ก็จะไม่สามารถจับเหตุจับผล หรือเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์ประกอบ และลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน ทำให้ไม่อาจพิจารณา เลือกสรรความรู้ มาปรับใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม ตรงข้าม หากมีความคิดที่เป็นระเบียบ แต่ความรู้ไม่กว้างขวาง ลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไม่สามารถใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ เพราะขาดหลักวิชาที่หนักแน่น เป็นพื้นฐานรองรับ จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามเพิ่มพูนความรู้ และฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ จะได้ทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ ได้อย่างเต็มภาคภูมิ"

คุณอาจสนใจ

Related News