พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ ในหลวง ร.9 ที่ ประจวบ-เพชรบุรี

โดย panwilai_c

16 มี.ค. 2565

25 views

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และคณะ ไปติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์หนองพลับ-กลัดหลวง อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยรับฟังสรุปความเป็นมา และผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่ดินแผนใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ เพื่อให้ราษฎรเข้าอยู่ทำกิน และนำเอาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2521 รัฐบาลในขณะนั้น ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพื้นที่ เพื่อจัดตั้งโครงการตามพระราชประสงค์ “หนองพลับ-กลัดหลวง” โดยมีศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานประสานงาน ได้จัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกจำนวน 766 ราย และดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ำ ได้ขุดลอกแหล่งน้ำ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม อ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตาย รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้เพียงพอ เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักผลไม้ แทนการปลูกสับปะรด ทำให้มีรายได้หมุนเวียนพอเพียง ทั้งสร้างการมีส่วนร่วม ในลักษณะงานสหกรณ์ 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัดในช่วงบ่าย หลังจากไปตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างศูนย์เฉลิมพระเกียรติฝนหลวงแห่งใหม่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน เพื่อติดตามการดำเนินงานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง และความเดือดร้อนของประชาชน ตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งหลายพื้นที่เริ่มมีสถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้น น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนต่างๆ มีปริมาณเก็บกักลดลง และมีแนวโน้มของการเกิดไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมถึงแนวโน้มการเกิดพายุลูกเห็บในหลายพื้นที่ จึงจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 9 หน่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบ

Related News