ศธ.360 องศา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เสริมสร้างผู้เรียน "สู่ความเป็นพลเมืองดี"

สังคม

ศธ.360 องศา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เสริมสร้างผู้เรียน "สู่ความเป็นพลเมืองดี"

โดย passamon_a

25 ธ.ค. 2564

169 views

หน่วยงานทางด้านการศึกษา มีเป้าหมายสำคัญ พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ คือ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน โดยส่งเสริม สนับสนุนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และศีลธรรม


ในการวางรากฐานพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการและประสาน โดยผ่านกระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผล


สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานในเชิงนโยบาย คิดรูปแบบ มาตรฐาน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้แต่ละพื้นที่นำคู่มือไปปฏิบัติจริงโดยประสานร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่ส่วนราชการ เพราะฉะนั้นจำเป็นว่าในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องมีหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระทรวงฯ ในการที่จะส่งเสริม สนับสนุน หรือเชื่อมต่อ ขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม"


แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับกิจกรรมเชิงปฏิบัติ แต่ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จัดทำสื่อออนไลน์ทดแทนกิจกรรมที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้


นายทองพูล จันทบูรณ์ (รักษาราชการแทน) ผอ. สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กล่าวว่า "วิธีการปรับตัวของกิจกรรมสำนักนี้ตามนโยบายของท่านผู้บังคับบัญชา เน้นในเรื่องของลักษณะการทำแพลตฟอร์มในการให้นักเรียนเข้าไปลงทะเบียน ได้เรียนรู้ ในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ และผ่านหนึ่ง สอง สาม และครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร"


นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า เราได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือให้มีหลักสูตรลักษณะของการผสมผสาน ให้มีการอบรมในลักษณะออนไลน์ได้ และออนไซต์ส่วนหนึ่ง ตรงนี้จะทำให้การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือใช้เวลาการรวมกลุ่มคนน้อยลง


การดำเนินงานปี 2565 สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ยังคงยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ "บูรณาการและเสริมสร้างนักเรียน นักศึกษา สู่ความเป็นพลเมืองดี" เน้นพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ ศีลธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้เยาวชนมีภูมิต้านทาน เสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในการต่อยอดระดับอุดมศึกษา หรือระดับอาชีพต่อไป


คุณอาจสนใจ