เลือกตั้งและการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ไม่รับคำร้อง “ไผ่ ลิกค์” ร้องเสียสิทธิถูกตัดชื่ออดนั่งรมช.พาณิชย์

โดย gamonthip_s

3 เม.ย. 2567

563 views

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ นายไผ่ ลิกค์ อดีต สส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ  ยื่นร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ความเห็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญจน ทำให้ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรม จำกัดสิทธิและเสรีภาพของ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสี่ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสี่เป็นเพียงการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายโดยปฏิบัติตามหน้าที่ และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น และการทูลเกล้าฯ รายชื่อบุคคลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ และอำนาจของนายกรัฐมนตรี กรณีไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

คุณอาจสนใจ

Related News