สิ่งแวดล้อม

TGDA 2024 เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย thichaphat_d

24 ก.ค. 2566

118 views

กลับมาอีกครั้งกับโครงการ Thailand Green Design Awards 2024 เพื่อตามหาผู้เข้าประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหาร ภายใต้ชื่อ “การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2024” หรือ TGDA 2024

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลงานการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพคนพิการ และส่งเสริมสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมปัจจุบัน และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บริษัทเอกชน รวมถึงผู้ที่สนใจในการร่วมพัฒนาและออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าประกวดให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย ทั้งนี้การประกวดในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมการประกวดประเภท GEO Wisdom Prize การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ เป็นปีแรก โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อมและการออกแบบ ได้แนวคิดของผู้ประกอบการที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ของตนเองต่อไปได้โดยโครงการ TGDA 2024 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานและนวัตกรรมที่ตอบแทนธรรมชาติ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทำประโยชน์ให้กับประเทศ โดยให้ผู้เข้าร่วมประกวดร่วมออกแบบผลงานให้ยกระดับชีวิตภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน อาทิ ภัยแล้ง โรคระบาด มลภาวะฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา หรือผู้พิการ ตลอดจนให้ความสำคัญกับปัญหาขยะที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.การประกวดประเภท TGDA 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.1 ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

1.2 ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency)

1.3 ผลงานประเภทยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement)

กลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน2.การประกวดประเภท TGDA Student Design Awards 2024

กลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น)
3.การประกวดประเภท  GEO Wisdom Prize

มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ สร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างโอกาสในธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตภายใต้นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG เพื่อเผยแพร่แนวคิดการนำทรัพยากรชีวภาพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มผู้สมัคร: กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา (ถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น) วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชนช่องทางการสมัครเข้าร่วมประกวด

•    การส่งใบสมัคร: ส่งใบสมัครทางอีเมล tgda-kapi@ku.th ช่องทางเดียวเท่านั้น

•    การส่งผลงาน: ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือ ส่งด้วยตนเองได้ที่

คณะกรรมการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (TGDA 2024) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 6 เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดรับสมัครการประกวดตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 จนถึง 24 พฤศจิกายน 2566 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3DgiS73 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tgda.in.th
และ www.facebook.com/TGDA.Thailand


#TGDA #KAPI #KU #TGDA2024 #ThailandGreenDesignAwards2024

#เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #ประหยัดพลังงาน  #การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต #ผลิตภัณฑ์รักโลก #อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

คุณอาจสนใจ

Related News