สังคม

เด้ง! ‘ผอ.การท่าฯ เบตง’ สั่งขาดจากตำแหน่งเดิม ย้ายไปช่วยราชการกองควบคุมฯ

โดย JitrarutP

23 มี.ค. 2565

701 views

กรมท่าอากาศยาน สั่งเด้ง “ผอ.การท่าฯ ยะลา” สนามบินเบตง พ้นจากหน้าที่เดิม ย้ายไปช่วยราชการกองควบคุมฯ ตั้ง “นางกรณิศ” เป็นรักษาการ


จากกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมมาเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่สนามบินเบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในวันต่อมาสายการบินนกแอร์ได้ประกาศหยุดให้บริการเส้นทางดอนเมือง – เบตง เนื่องจากมีผู้โดยสารต่ำกว่าที่คาดการไว้ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือคำสั่งจากกรมท่าอากาศยาน ให้ย้าย นางดวงพร สุวรรณมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ที่ไปช่วยราชการในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน และให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมพร้อมแต่งตั้งให้นางกรณิศ สุขการ นักวิชาการขนส่งชำนาญการท่าอากาศยานนราธิวาส ไปรักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง คำสั่งลงวันที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ลงนามโดยนายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยานซึ่งหนังสือชี้แจงจากกรมการท่าอากาศยานมีทั้งหมด 3 ฉบับ คือ1.คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๒๗๔ /๒๕๖๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการ ด้วยพิจารณาเห็นเป็นการสมควรเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมท่าอากาศยาน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมท่าอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๐๔๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔และให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๓ ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน โดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ฉบับที่ 2 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๒๗๕ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตามที่กรมท่าอากาศยานได้มีคำสั่งให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ไปช่วยราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน นั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๒๓๑/๒๕๖๔สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งให้ นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๘ ท่าอากาศยานกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่อากาศยานนราธิวาส โดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ฉบับที่ 3 คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๒๗๗ /๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ตามที่กรมท่าอากาศยานได้ยกเลิกคำสั่งให้นางดวงพร สุวรรณมณี ตำแหน่งผู้อำนวยการท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๓ไปช่วยราชการในฐานะผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตง โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิม และให้ไปช่วยปฏิบัติราชการที่กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน โดยให้ขาดจากหน้าที่ตำแหน่งเดิมนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการของท่าอากาศยานเบตงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งให้ นางกรณิศ สุขการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๗๖ ท่าอากาศยานนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานเบตงโดยให้ขาดจากหน้าที่ในตำแหน่งเดิมทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แท็กที่เกี่ยวข้อง  สนามบินเบตง ,สนามบินยะลา

คุณอาจสนใจ