สังคม

เครือข่ายศิษย์เก่า มทร. 5 วิทยาเขต ยื่นร้องตรวจสอบ "นายกสภามหาวิทยาลัย"

โดย pattraporn_a

23 มี.ค. 2565

113 views

ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ มทร. 5 วิทยาเขต โดยรวมกันยื่นข้อเรียกร้อง ให้มีการตรวจสอบการทำงานของนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีการเรียกประชุมมานานหลายเดือน จึงตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ขณะที่นายกสภามหาวิทยาลัย มทร. ยืนยันว่าเข้ามาบริหารด้วยความมุ่งมั่นที่จะปราบปรามการทุจริตในมหาวิทยาลัยเช่นกัน


ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือมทร. จาก5 วิทยาเขตได้ร่วมชุมนุมเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง 3ข้อ โดยขอเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วนที่สุด และขอเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัยบรรจุวาระของอธิการบดี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนายกสภา ฯ ในการปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมทันที


ร่วมทั้งเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัย แถลงยืนยันต่อศิษย์เก่าและประชาคมว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ในการตัดนามพระราชทาน ราชมงคลออกจากชื่อมหาวิทยาลัย และยังคงชื่อเดิมของวิทยาเขต ทั้ง 5 ไว้ เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากศิษย์เก่าวิทยาเขตนั้นก่อน โดยภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มทร.พระนคร 5 วิทยาเขต และยังรวมตัวให้ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


โดยมีการกล่าวหาว่า แทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารและอธิการบดี และไม่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยมาหลายเดือนแล้ว หลังจากสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอวาระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนายกสภาฯ แต่ปรากฏว่านายกสภาฯ ปฏิเสธคณะกรรมการทั้งชุด และไม่ดำเนินการเพื่อให้เปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยสมัยสามัญในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ด้วยเกรงว่าถ้าเปิดการประชุม จะถูกคณะกรรมสภาฯลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง


ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันที่ต้องผ่านการพิจารณาและมีมติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน และต่อนักศึกษา โดยเฉพาะชั้นปี 4 ที่จะต้องรับรองวุฒิการจบการศึกษา รวมทั้งมีการซื้อที่ดิน 500 ไร่ ที่จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไม่มีแผนงานประจำปี ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีผลประโยชน์หรือไม่


ขณะที่ ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า การเข้ามาทำหน้าที่นายกสภาฯ เพราะถูกคัดเลือกเข้ามา และต้องการเข้ามาตรวจสอบเรื่องการบริหารงานของอธิการบดีเช่นกัน ว่ามีความโปร่งใสในการบริหารงานหรือไม่ ที่มีการออกมาชุมนุม เนื่องจากหลายฝ่ายของมหาวิทยาลัย เกรงจะถูกตรวจสอบ เพราะพบความไม่โปรงใสในหลายเรื่อง


โดยก่อนหน้านี้เครือข่ายศิษย์เก่า 5 วิทยาเขต ได้ร่วมลงชื่อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.เพื่อขอให้พิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย มทร. แต่ยังไม่มีคำตอบจากทางกระทรวงต้นสังกัด

คุณอาจสนใจ

Related News