พระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงาน "ชมศูนย์ศึกษาพิกุลทอง" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

โดย paweena_c

18 ส.ค. 2565

6 views

องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565


วันนี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565


ซึ่งสำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และจังหวัดนราธิวาส จัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ที่ดำเนินงานมากว่า 4 ทศวรรษ และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่ของเกษตรกร


โอกาสนี้ มอบรางวัล และเกียรติบัตร แก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบ จากพื้นที่ขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ตั้งแต่การศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อหาต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุ และต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ 4 ทศวรรษ สายธารแห่งกาลเวลา ปวงประชาเป็นสุข


ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จ ในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ยั่งยืนต่อไป


Related News