พระราชสำนัก

ม.ศิลปากร ทูลเกล้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์) แด่ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

โดย parichat_p

10 มิ.ย. 2565

12 views

มหาวิทยาลัยศิลปากรถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาทัศนศิลป์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมไทย และอุทิศพระองค์ทรงงาน ในการทำนุบำรุงศาสนสถานอย่างต่อเนื่อง