พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายกสภาม.นเรศวร เฝ้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2565

61 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์


เวลา 18 นาฬิกา 59 นาที วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์


อาทิ ชุด PPE รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพื้นที่ และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดสร้างรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลคันแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI ที่ทันสมัย เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รองรับการส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยผ่านสัญญาณระบบ 5G ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ผ่านจอมอนิเตอร์ เพื่อวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น


รวมทั้งมีเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา สามารถนำไปใช้ตรวจในภาคสนามได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกในโรงพยาบาลสนาม สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ส่วนสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการทหาร การศาสนา การต่างประเทศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระปรีชาสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจ ที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ในโอกาสที่บุคคลสำคัญ และคณะทูตานุทูตจากประเทศต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รวมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสอันเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยนเรศวร จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

Related News