พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ เนื่องใน “วันกิติยากร”

โดย parichat_p

8 มิ.ย. 2565

11 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ เนื่องใน “วันกิติยากร”


วันนี้เวลา 10 นาฬิกา 25 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในวันกิติยากร ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อระลึกถึงพระเกียรติคุณ ในฐานะทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์ พระองค์แรก


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาท เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาอ่วม ทรงเป็นต้นราชสกุล ’กิติยากร’ ประสูติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2417 ทรงสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) ทรงพระปรีชาสามารถด้านการคลังและการเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง


โดยในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก ทรงนำวิชาความรู้มาพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน และประชาชนหลายด้าน


โดยเฉพาะการส่งเสริมการออมทรัพย์ ทั้งทรงจัดตั้งกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ รวมถึงสหกรณ์ นอกจากนี้ทรงร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากร และทรงแก้ไขปรับปรุงภาษีสรรพากรให้เหมาะสมแก่กาลสมัย


โอกาสนี้ ราชสกุล ’กิติยากร’ ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถด้วย

Related News