พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ งานวันพระราชทานกำเนิดรร.นายร้อยจปร.

โดย paweena_c

5 ส.ค. 2565

25 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 09.39 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาวงกลม


จากนั้น ทรงเป็นประธานงาน วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 135 ปี โดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงถวายสังฆทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2430 บริเวณพระราชวังสราญรมย์ เรียกว่า "คะเด็ตสกูล" และ "โรงเรียนทหารสราญรมย์"


ต่อมาได้พัฒนา และเปลี่ยนสถานที่ตั้ง นามเรียกขาน และหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของกองทัพบก และสถานการณ์ประเทศ ถือเป็นสถาบันการศึกษา ทางการทหาร ระดับอุดมศึกษา ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของไทย ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก ให้กับกองทัพบกรับใช้ประเทศชาติ ทั้งด้านการพัฒนาประเทศ และปกป้องอธิปไตยของชาติใน 10 สาขาวิชา แบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 สาขาวิชา และศิลปศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้ว นักเรียนนายร้อยจะต้องเข้ารับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหาร และศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆ เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ (กระโดดร่ม) และหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้เป็นผู้รอบรู้มีประสบการณ์ ปัจจุบันมีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รวม 1,336 นาย


เวลา 14.59 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน "20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโอกาสนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายบัตรวุฒิอาสาธนาคารสมองกิตติมศักดิ์ ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงริเริ่ม "ธนาคารสมอง" ขึ้น


สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัส เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เรื่อง "ธนาคารสมอง" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ความสามารถจำนวนมาก ได้เข้ามาร่วมสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคมส่วนรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง รวบรวมข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อร่วมทำงานพัฒนาประเทศ


ปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองทั่วประเทศ 5 พัน 920 คน ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 75 ปีขึ้นไป เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาการพัฒนาด้านการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ชุมชน แรงงาน และด้านการเกษตร


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริง แสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา แบ่งเป็น 4 โซน โซนที่ 1 "จากปรัชญาของแผ่นดิน" โซนที่ 2 "สู่การกำเนิดธนาคารสมอง และวุฒิอาสาฯ" โซนที่ 3 "20 ปี การขับเคลื่อนของวุฒิอาสาฯ เพื่อพัฒนาแผ่นดิน" และโซนที่ 4 "สร้างความคิดสู่รูปธรรมที่ยั่งยืน"แต่ละโซน มีวุฒิอาสาธนาคารสมองเจ้าของผลงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลข้อมูลแบบ Real Time ซึ่งวุฒิอาสาธนาคารสมอง ได้รวมกลุ่มกันทำงานเชิงรุก และขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ในหลายมิติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มีผลงานเป็นรูปธรรมกว่า 19,000 กิจกรรม