พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44

โดย kodchaporn_j

25 พ.ค. 2565

28 views

พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44 ของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯวันนี้เวลา 9 นาฬิกา 56 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิด”การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 44” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรีซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 27 พฤษภาคม 2565 ในหัวข้อ ’MT Gearing Up for Megatrends’ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ ด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข แก่นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สนใจประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายหลักทางเทคนิคการแพทย์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ อาทิ การวินิจฉัยโรค ,การรักษา ,การติดตามผลการรักษา ,การประเมินภาวะสุขภาพ และการป้องกันโรค เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ของนักเทคนิคการแพทย์ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานระดับสากลนอกจากนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ ผลงานบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นองค์กรวิชาชีพ มีภารกิจสำคัญ ในการส่งเสริม พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพ