พระราชสำนัก

'พล.อ.สุรยุทธ์' เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต

โดย panwilai_c

5 พ.ค. 2565

11 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้ เวลา 15 นาฬิกา 50 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระราชทานศพ ซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่เลื่อมใสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติศาสนกิจ เป็นคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาอย่างมากมาย โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช และประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี 2521นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธรรมยุต) ,ผู้อำนวยการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ซึ่งได้รับมอบหมายจากเถรสมาคม เป็นผู้ตรวจสอบการคำนวณปฏิทินหลวง หรือ ปฏิทินจันทรคติไทย รวมทั้งเดินหมุด และคำนวณปฏิทินปักขคณนาสำหรับวันลงอุโบสถ ให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย

Related News