พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ ม.จ.ภีศเดช รัชนี

โดย panwilai_c

30 ต.ค. 2565

28 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีวันนี้เวลา 15.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วันพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย จากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สิริชันษา 100 ปีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2465 เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี มีพระเชษฐภคินี คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตหลังจากทรงสำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ทรงงานที่บริษัทเชลล์ แห่งประเทศไทย แล้วทรงลาออกมาประกอบธุรกิจ และได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสนองพระราชดำริ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการส่งเสริม ให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชเมืองหนาว สร้างอาชีพที่ยั่งยืนแก่ราษฎร ซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชบาย ในการดำเนินโครงการหลวง ที่สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Related News