พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย pattraporn_a

26 ม.ค. 2565

21 views

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานฯ ไปติดตามความก้าวหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านกรุงหยัน หมู่ที่ 2 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อปี 2523 ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง เพื่อบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูก ในเขตอำเภอทุ่งใหญ่


ที่ผ่านมา ได้สร้างฝายคลองสังข์ พร้อมระบบส่งน้ำ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 1 หมื่น 1 พันไร่ ปัจจุบันกำลังก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ ที่ระดับเก็บกัก 36.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์เพิ่ม 1 หมื่น 800 ไร่ และยังมีการก่อสร้าง งานส่วนประกอบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เมื่อแล้วเสร็จจะบรรเทาภัยแล้ง และอุทกภัยให้กับราษฎรในพื้นที่ โดยองคมนตรี ได้เร่งรัดเรื่องการจัดสรรที่ดินทำกินใหม่ ให้แก่ผู้ถูกผลกระทบด้วย


จากนั้น ไปติดตามโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณประตูระบายน้ำคลองท่าเรือ – หัวตรุด พร้อมกับติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันกรมชลประทาน ร่วมกับสำนักงาน กปร. และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช มีการขุดคลองระบายน้ำ 3 สาย , ขุดเพิ่มประสิทธิภาพคลองวังวัว และคลองท่าเรือ-หัวตรุด รวมทั้งก่อสร้างประตูระบายน้ำ 7 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเลี่ยงเมือง และกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ประโยชน์

Related News