พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับ ม.แม่โจ้-ม.เชียงใหม่

โดย panwilai_c

10 พ.ย. 2564

22 views

องคมนตรี ประชุมหารือความร่วมมือ และสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับโครงการหลวงมาตั้งแต่เริ่มแรก ทั้งงานส่งเสริมพืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ในพื้นที่ปฏิบัติงานแห่งแรก คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย ต่อมาเพิ่มพื้นที่รับผิดชอบที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง หมอกจ๋าม แม่ปูนหลวง และ แม่สาใหม่ ในจังหวัดเชียงใหม่


จากการลงนามความร่วมมือเมื่อปี 2562 นำมาสู่ผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยกรอบความร่วมมือต่อไปคือ การวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบชุดวิจัย ทั้งการผลิตพืชสมุนไพร และไม้ผล ไม้ดอก , การพัฒนาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร มีการสนับสนุนการออกแบบพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที , การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ และการพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังมีแผนการถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ซึ่งมีผลสำเร็จเด่นชัด ในด้านเศรษฐกิจสังคม ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางพระราชทาน โดยจะนำไปประยุกต์ ใช้พัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป


และในช่วงบ่าย องคมนตรีเดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมดำเนินงานกับโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยระยะแรกเป็นการสนับสนุนวิชาการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ , มีการศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น ซึ่งต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป และยังมีโรงงานต้นแบบอาหารสำเร็จรูป เพื่อรองรับผลิตผลที่ล้นตลาดของโครงการหลวง เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูป ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มากกว่า 18 ชนิด


นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ยกระดับศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมถึงการเสริมสร้างสุขอนามัยแก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว ต่อยอดสู่การลงนามความร่วมมือในสาขาวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวสู่พืชเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศและก๊าซเรือนกระจก


นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบภูมิสถาปัตย์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประวัติศาสตร์สำคัญของโครงการหลวง เพื่อเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันเรียนรู้โครงการหลวง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวไทย และชาวโลก

Related News