ศธ.360 องศา กพร. รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการ 4.0

สังคม

ศธ.360 องศา กพร. รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการ 4.0

โดย passamon_a

18 ธ.ค. 2564

65 views

หน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความหลากหลาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ กพร. คืออีกหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ เชื่อมโยง และผลักดันนโยบายของแต่ละหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น


หนึ่งในหน่วยงานที่ถือเป็นศูนย์กลาง ผลักดันการทำงานทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น นั่นคือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ กพร. บทบาทสำคัญคือการให้คำปรึกษา คิดพัฒนาระบบ และกลไกขับเคลื่อนการทำงานของแต่ละหน่วยงานทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ


"พัฒนาระบบบริหารราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงศึกษาธิการ รองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการ 4.0" คือวิสัยทัศน์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หรือ กพร. หน่วยงานที่มีสำคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุน เชื่อมโยง รวมถึงวิเคราะห์นโยบายการทำงานของทุกหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุคดิจิทัลตามหลักยุทธศาสตร์ชาติ


นายสมภพ อุณหชาติ ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (สป.) กล่าวว่า "กพร.เราทำหน้าที่ภารกิจ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานปลัด อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพของกระทรวง หน้าที่หลักคือให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ กับปลัดกระทรวงเพื่อจะพัฒนาในเรื่องของการศึกษา และอีกหน้าที่สำคัญคือเรื่องของการผลักดัน ประสานและขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และ สป."


หัวใจสำคัญของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คือเป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนภารกิจทุกหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตามหลักการปฏิรูปการศึกษา


กพร. ได้พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดพื้นที่นำร่องทั่วประเทศ เพื่อมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ


นายสมภพ อุณหชาติ ผอ. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (สป.) กล่าวอีกว่า "เราได้กำหนด 6 พื้นที่หลัก ทั้งเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และจะมีภาคที่เป็นตัวขับเคลื่อน ผลักดันร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ และเราจะเป็นหน่วยงานที่จะลงไปโค้ชให้กับภาคจังหวัดได้พัฒนากลไกตัวนี้ในเชิงลึก ว่าหน่วยงานใดที่ต้องขับเคลื่อนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ใครต้องเป็นเจ้าภาพในแต่ละเรื่อง นี่ถือว่าเป็น Best practice ได้"


ปี 2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่าย ด้วยการสร้างเวทีให้ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีเอกภาพ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจตรงกัน เพื่อเดินหน้ามุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย


คุณอาจสนใจ