ศธ.360 องศา โครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

สังคม

ศธ.360 องศา โครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

โดย passamon_a

17 ต.ค. 2564

155 views

กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล


เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติภารกิจรวมถึงตรวจเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน โคกอีโด่ยวัลเล่ย์ ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ โคก หนอง นา ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม


นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวชื่นชมที่ได้เห็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราโชบายของในหลวง ร.10 ตามพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ของในหลวง ร.9 เกิดเป็นโครงการพัฒนาแบบร่วมมือ โดยรัฐบาลมีความต้องการให้ศูนย์การเรียนรู้ลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน


กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชปณิธาน จึงจัดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ที่โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ


โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา


สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษานำร่อง ระยะที่ 1 จำนวน 102 โรงเรียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13 - 22 และ 29 กันยายน ให้มีความรู้ความเข้าใจแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯ และแนวทางที่ชัดเจน สำหรับนำมาพัฒนาจัดระบบการเรียนการสอน โดยสามารถปรับให้เข้ากับบริบทแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเป็นที่พึ่งของชุมชนในอนาคตต่อไป


คุณอาจสนใจ