ประชาสัมพันธ์

กปน.เชิญชวนให้ ปชช.เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โดย weerawit_c

3 เม.ย. 2565

22 views

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นองค์กรที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิต ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตน้ำประปาจะไม่ได้สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม หรือก่อให้เกิดผลกระทบแก่ชุมชนก็ตาม แต่การปลูกจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำโดยการใช้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม ก็เป็นภารกิจที่สำคัญของ กปน.การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) ได้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยในการประหยัดน้ำ ซึ่งจะนำไปสู่การรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่ง DSM ของ กปน. ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนิน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้1.ราคาเพื่อการอนุรักษ์ เช่น การศึกษา/พัฒนาโครงสร้างค่าน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

2.เทคโนโลยีประหยัดน้ำ เช่น การส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำที่รับรองโดย กปน. จำหน่ายในตลาด การจัดทำโครงการเปลี่ยนก๊อกประหยัดน้ำให้แก่องค์กรสาธารณะ (โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ)

3.รณรงค์ประหยัดน้ำ เช่น การจัดทำโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้รู้จักในวงกว้างกปน. ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ตามข้อ 1 และข้อ 3 มาอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ได้ดำเนินการศึกษา และพัฒนาโครงสร้างค่าน้ำ เพื่อหาแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ำให้เหมาะสมกับปัจจุบัน รวมทั้งฝ่ายสื่อสารองค์กรและ ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ยังได้จัดทำโครงการที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางสื่อทั้งภายในและภายนอกรายละเอียดฉลากประกอบไปด้วยข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่1.อัตราการใช้น้ำ (ลิตร/นาที)

2.ส่วนที่แสดงประเภท ยี่ห้อ รุ่น และเลขที่ใบอนุญาต

3.ระดับประสิทธิภาพประหยัดน้ำ เบอร์ 5 หมายถึงประหยัดน้ำดีเยี่ยม เบอร์ 4 หมายถึงประหยัดน้ำดีมาก เบอร์ 3 หมายถึงประหยัดน้ำดีโดย ฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ จะติดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณา อัตราการใช้น้ำ ได้อย่างชัดเจน และสะดวกในการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการ เช่น หากต้องการประหยัดสูงสุด ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 เป็นต้นประเภทผลิตภัณฑ์ที่จัดทำมาตรฐานรับรองประสิทธิภาพการประหยัดน้ำโดย กปน. ปัจจุบัน กปน. ได้จัดทำมาตรฐานการแบ่งระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่1.ก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ำ

2.ฝักบัวประหยัดน้ำ

คุณอาจสนใจ