เลือกตั้งและการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร จัดเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วัน

โดย petchpawee_k

21 มี.ค. 2566

12 views

วานนี้ (20 มี.ค.66) เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว


โดยใจความสำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566" เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป


โดยให้ กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ คือ นับตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.66


สำหรับเหตุผลในการยุบสภา ตามที่นายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ คือ สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไป คือการรอให้ กกต.กำหนดวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.จะมีการประชุมในวันนี้


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WlbmN0zoXXg

คุณอาจสนใจ

Related News