เลือกตั้งและการเมือง

‘อนุทิน’ ย้ำ ห้ามคนมีตำแหน่งใน ‘ภูมิใจไทย’ ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.

โดย olan_l

21 มิ.ย. 2567

22 views

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวย้ำถึงการห้ามกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคภูมิใจไทย ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยอ้างถึงประกาศพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง ห้ามกระทำการโดยวิธีการใด ๆ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีเนื้อหาว่า ด้วยขณะนี้ใกล้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

ในการนี้เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ได้มีบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 76 กำหนดข้อห้ามมิให้กรรมการบริหารพรรค หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กระทำการโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ประกอบกับ มาตรา 7 7, 78,79, และ มาตรา 80 ของกฎหมายฉบับเดียวกันยังกำหนดข้อห้ามอื่น ๆ ไว้อีกด้วย  

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พรรคภูมิใจไทยจึงประกาศให้กรรมการบริหารพรรค หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และสมาชิกพรรคทุกท่าน ถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อย่าได้กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอันจะนำมาซึ่งความเสียหายต่อพรรคภูมิใจไทยได้  

คุณอาจสนใจ

Related News