การเมือง

โปรดเกล้าฯ รธน.แก้ไขเพิ่มเติม ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสม

โดย pattraporn_a

21 พ.ย. 2564

94 views

โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ส.ส.เขต 400 คน ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการแก้จำนวน ส.ส. แบ่งเขต จาก 350 คน เป็น 400 คน และส.ส. บัญชีรายชื่อ จาก 150 คน เหลือ 100 คน โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ซึ่งท้ายประกาศดังกล่าวระบุว่า จำนวน ส.ส.ในระบบเดิม ไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรในเขตเลือกตั้ง


โดย เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ตามที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ หลังที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติเห็นชอบในการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา


สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับนี้ประกอบด้วย


ข้อ 1. มาตรา 83 ให้สภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิก จำนวน 500 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และมาจากเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ผ่านการออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งจำนวน 2 ใบ


ข้อ 2. มาตรา 86 ว่าด้วยการกำหนดจำนวน ส.ส. พึงมีแต่ละจังหวัด แก้ไขจำนวน ส.ส.ให้สอดคล้องกับจำนวนเขตเลือกตั้ง 400 เขต


ข้อ 3. มาตรา 91 ว่าด้วยการคำนวณสัดส่วนผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง โดยกำหนดให้ใช้คะแนนที่พรรคได้รับเลือกตั้งรวมกันทั้งประเทศ มาคำนวณเพื่อแบ่งจำนวนผู้ได้รับเลือก ตามสัดส่วนที่สัมพันธ์กับคะแนนรวมของพรรค และให้ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้รับเลือกตามเกณฑ์คะแนนที่คำนวณได้โดยเรียงตามลำดับหมายเลข มาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ จะบังคับใช้ต่อเมื่อจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก


และภายหลังประกาศใช้ ระหว่างที่ไม่ได้นำบทบัญญัตินี้มาบังคับใช้ ให้ใช้เนื้อหาเดิมของมาตราดังกล่าวบังคับใช้ต่อไป


ในท้ายประกาศราชกิจจานุเบกษา มีหมายเหตุระบุถึงเหตุผลในการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ว่าโดยที่มาตรา 83 และมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวน 150 คน ไม่สอดคล้องต่อจำนวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้ง


หากกำหนดให้มี ส.ส. จำนวน 400 คน จะทำให้ดูแลปัญหาของประชาชนมีความใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น


ส่วนการคำนวณคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีความจำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นธรรมต่อพรรคการเมือง รวมถึงต้องเคารพหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของประชาชน


การให้มีบัตรเลือกต้ังสองใบเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้ง ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้น
คุณอาจสนใจ